Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de leervakken in het gewoon kleuter-, lager en basisonderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    27 JUNI 1990
  • publicatiedatum
    B.S.07/11/1990
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wetten op het lager onderwijs, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 20 augustus 1957;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 24, § 2, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 11 juli 1973;

Gelet op het protocol van 30 mei 1990 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de schoot van het Gemeenschappelijk Comité voor alle Overheidsdiensten;

Gelet op het akkoord van de Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting, gegeven op 8 mei 1990;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van de Gemeenschapsminister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Alle leervakken en activiteiten in het gewoon kleuter-, lager en basisonderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met inbegrip van de vakken godsdienst, niet-confessionele zedenleer, cultuurbeschouwing en lichamelijke opvoeding, zijn "algemene vakken".

Art. 2.

Het ministerieel besluit van 29 april 1969 tot vaststelling van de bijzondere vakken in de lagere scholen, in de internaten voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben, in de lagere klassen verbonden aan iedere onderwijsinstelling, in de medisch-pedagogische instituten en in de scholen en klassen voor buitengewoon lager onderwijs waarvan de onderwijstaal het Nederlands is, wordt opgeheven wat het gewoon kleuter-, lager en basisonderwijs betreft.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1990.

Art. 4.

De Gemeenschapsminister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.