Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de administratieve en geldelijke toestand van bepaalde vastbenoemde personeelsleden van het onderwijs, de psycho-medisch-sociale centra, de pedagogische begeleidingsdiensten, de inspectie en de dienst voor onderwijsontwikkeling, tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast met een opdracht waarvoor ze niet vast benoemd zijn.

  • goedkeuringsdatum
    28 APRIL 1998
  • publicatiedatum
    B.S.28/05/1998
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    28/08/2019

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 05/02/2010 (B.S. 17/05/2010) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs wat de rechtspositie van het personeel van de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten betreft
;

(2) B.Vl.R. van 17/11/2017 (B.S. 20/12/2017) detail
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende een aantal personeelsaspecten ter uitvoering van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie
;

(3) B.Vl.R. van 28/06/2019 (B.S. 28/08/2019) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 1998 tot regeling van de administratieve en geldelijke toestand van bepaalde vastbenoemde personeelsleden van het onderwijs, de psycho-medisch-sociale centra, de pedagogische begeleidingsdiensten, de inspectie en de dienst voor onderwijsontwikkeling, tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast met een opdracht waarvoor ze niet vast benoemd zijn
;

De Vlaamse regering,

Gelet op het bijzonder decreet van 19 december 1988 betreffende de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 55, § 1 en 3;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 55ter, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 1997, en op artikel 77, eerste lid;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op artikel 44ter, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 1997, en op artikel 51, eerste lid;

Gelet op het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten, inzonderheid op artikel 68, eerste lid, op artikel 85, § 1, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, op artikel 93, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 1996, en op artikel 96, eerste lid;

Gelet op het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken, inzonderheid op artikel 21 en 23;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 6 november 1997;

Gelet op het protocol nr. 282 van 19 december 1997 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 64 van 19 december 1997 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité gesubsidieerd vrij onderwijs;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 20 januari 1998, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen één maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 5 maart 1998, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1° , van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.

§ 1. [1B.Vl.R. van 05/02/2010
B.S. 17/05/2010
[Dit besluit is van toepassing op de volgende personeelsleden als ze vastbenoemd zijn en hun ambt uitoefenen als hoofdambt :

1° de personeelsleden, vermeld in artikel 2, § 1 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs;

2° de personeelsleden, vermeld in artikel 4, § 1 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;

3° de personeelsleden, vermeld in artikel 10 van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken.

1B.Vl.R. van 05/02/2010
B.S. 17/05/2010
]

[2B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
4° de personeelsleden vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 juli 2017;2B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
]

[3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
5° de personeelsleden, vermeld in artikel 61 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs.3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
]

§ 2. Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden, genoemd in § 1, die :

1° tijdelijk belast worden met een andere opdracht in een wervings-, selectie- of bevorderingsambt ter uitvoering van :

a) Hoofdstuk Vbis van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 1997;

b) Titel II, Hoofdstuk IVbis van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] , ingevoegd bij het decreet van 15 juli 1997;

[2B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
c) hoofdstuk 12, afdeling 1, van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie;2B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
]

2° als tijdelijk personeelslid aangesteld worden ter uitvoering van :

a) Hoofdstuk III van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs;

b) Titel II, Hoofdstuk III van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] ;

[2B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
c) hoofdstuk 9 en 10 van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie.2B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
]

3° [1B.Vl.R. van 05/02/2010
B.S. 17/05/2010
tijdelijk een ambt uitoefenen ter uitvoering van :

a) artikel 50 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs;

b) artikel 42 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] ;

c) artikel 11, § 2, van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken.

1B.Vl.R. van 05/02/2010
B.S. 17/05/2010
]

[2B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
d) hoofdstuk 11, van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie.2B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
]

§ 3. Dit besluit is niet van toepassing op [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
de personeelsleden van de hogescholen, vermeld in artikel II.3 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 20133B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] .

HOOFDSTUK II. - Administratieve toestand van vastbenoemde personeelsleden die tijdelijk een andere opdracht uitoefenen

Art. 2.

§ 1. De personeelsleden, genoemd in artikel 1, § 1, kunnen een verlof krijgen om tijdelijk een andere opdracht als bedoeld in artikel 1, § 2, uit te oefenen.

§ 2. Het personeelslid krijgt het verlof, bedoeld in § 1, ambtshalve als het tijdelijk aangesteld wordt voor of tijdelijk belast wordt met een andere opdracht door de Vlaamse regering of door de inrichtende macht die het vast benoemd heeft.

[2B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
Op verzoek van het vastbenoemde personeelslid kan een inrichtende macht of, voor de inspectie, de inspecteur-generaal het personeelslid tijdelijk aanstellen of tijdelijk belasten met een andere opdracht. De inspecteur-generaal kan het verlof op hun verzoek toekennen voor de inspecteur en de coördinerend inspecteur.2B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
]

Als het personeelslid tijdelijk aangesteld wordt voor of tijdelijk belast wordt met een andere opdracht door een andere inrichtende macht dan de inrichtende macht die het vast benoemd heeft, kan die laatste op verzoek van het personeelslid het verlof toekennen. [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
Voor de inspecteur en de coördinerend inspecteur kan de inspecteur-generaal het verlof toekennen.3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
]

§ 3. Het verlof kan worden verleend voor de volledige opdracht waarvoor het personeelslid vast benoemd is of voor een gedeelte ervan. Het aantal uren waarvoor aan het vastbenoemde personeelslid het verlof wordt verleend, is gelijk aan een daarmee overeenstemmend gepondereerd aantal uren van de opdracht waarvoor het tijdelijk aangesteld wordt of waarmee het tijdelijk belast wordt, in voorkomend geval, afgerond naar de lagere eenheid. Voor het bepalen van het gepondereerde aantal uren wordt de ponderatieregeling toegepast die geldt voor de berekening van [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
het salaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] .

In afwijking van het eerste lid wordt aan de personeelsleden die vast benoemd zijn in een ambt dat slechts kan worden toegewezen aan één personeelslid of aan twee personeelsleden die elk met een halve opdracht worden belast, het verlof verleend voor de volledige opdracht of voor de halve opdracht. In dat geval is het niet nodig dat de omvang van dit verlof in overeenstemming is met het gepondereerde aantal uren van de opdracht waarvoor het personeelslid tijdelijk aangesteld wordt of waarmee het personeelslid tijdelijk belast wordt.

Art. 3.

Het verlof wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Het wordt toegekend voor de duur van de opdracht of de aanstelling en uiterlijk tot 31 augustus.

Onverminderd hoofdstuk III en IV van dit besluit heeft het personeelslid tijdens het verlof geen recht op [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
salaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] of [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
salaristoelage3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] voor de prestaties waarvoor het verlof werd toegekend.

Art. 4.

§ 1. [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
In afwijking van artikel 2, § 1, kunnen:

1° de personeelsleden, vermeld in artikel 1, § 1, van dit besluit, het verlof om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen, ook krijgen om tijdelijk een ambt uit te oefenen in een hogeschool als vermeld in artikel II.3 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013;

2° de personeelsleden, vermeld in artikel 1, § 1, 1° tot en met 4°, van dit besluit, het verlof om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen, ook krijgen om tijdelijk een ambt uit te oefenen als vermeld in artikel 61 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het onderwijs onder de voorwaarden, vermeld in artikel 89 tot en met 105 van het voormelde decreet.

3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
]

§ 2. [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
De inrichtende macht die het personeelslid vast benoemd heeft, kan het verlof op verzoek van het personeelslid toekennen. Op verzoek van de inspecteur en de coördinerend inspecteur kan de inspecteur-generaal het verlof toekennen. Voor de toekenning van het voormelde verlof gelden de bepalingen van artikel 2, § 3.3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
]

§ 3. Het verlof, bedoeld in § 1, wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Het personeelslid heeft tijdens het verlof geen recht op [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
salaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] of [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
salaristoelage3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] voor de prestaties waarvoor het verlof werd toegekend.

§ 4. De vastbenoemde personeelsleden, bedoeld in artikel 1, § 1, die in de periode van 1 september 1995 tot 31 augustus 1996 tijdelijk een ambt hebben uitgeoefend in een hogeschool als bedoeld in artikel 4 van voormeld decreet van 13 juli 1994, worden geacht, wat hun administratieve toestand betreft, in die periode, een verlof te hebben verkregen als bedoeld in § 1.

HOOFDSTUK III. - Geldelijke toestand van vastbenoemde personeelsleden die tijdelijk een andere opdracht uitoefenen

Art. 5.

[1B.Vl.R. van 05/02/2010
B.S. 17/05/2010

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op :

1° de personeelsleden aan wie een verlof wordt toegekend om tijdelijk een ambt uit te oefenen [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
in een hogeschool als vermeld in artikel II.3 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 20133B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] ;

2° [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
de personeelsleden, vermeld in artikel 1, § 1, 1° tot en met 4°, van dit besluit, aan wie een verlof3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] wordt toegekend om tijdelijk een ambt uit te oefenen als vermeld in artikel 61 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs.

1B.Vl.R. van 05/02/2010
B.S. 17/05/2010
]

Art. 6.

§ 1. [2B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
In dit artikel wordt voor het personeel van het gesubsidieerde onderwijs, de gesubsidieerde [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
centra voor leerlingenbegeleiding3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] en de personeelsleden van de centra voor basiseducatie, onder [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
salaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] ook [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
salaristoelage3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] verstaan.2B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
]

§ 2. Voor het vaststellen van de [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
salaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] van het personeelslid dat onder de voorwaarden, bedoeld in hoofdstuk I en II, een opdracht uitoefent, wordt de [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
brutojaarsalaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] vastbenoemde vergeleken met [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
het brutojaarsalaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] werkelijke opdracht.

[3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
Het brutojaarsalaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] vastbenoemde is [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
het brutojaarsalaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] waarop het personeelslid aanspraak kan maken voor het geheel van de opdracht waarvoor het vast benoemd is, met inbegrip van het deel van de opdracht waarvoor het verlof heeft verkregen om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen.

[3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
Het brutojaarsalaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] werkelijke opdracht is [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
het brutojaarsalaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] waarop het personeelslid aanspraak kan maken voor het geheel van de opdracht die het werkelijk uitoefent, met uitzondering van [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
het brutojaarsalaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] , bedoeld in § 3.

[3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
Het brutojaarsalaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] is telkens [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
het salaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] à 100 %, vastgesteld in de [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
salarisschaal3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] , verbonden aan het ambt waarin het personeelslid zijn opdracht uitoefent of waarvoor het vast benoemd is, rekening houdend met het bekwaamheidsbewijs dat het personeelslid bezit. [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
Dat salaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] schommelt met het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Het bedrag wordt aan het spilindexcijfer 138.01 gekoppeld.

§ 3. Voor het aantal uren van de opdracht waarvoor het personeelslid tijdelijk aangesteld is en dat het gepondereerde aantal uren overschrijdt waarvoor het als vastbenoemde een verlof verkregen heeft om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen overeenkomstig artikel 2 van dit besluit, verkrijgt het personeelslid [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
het brutojaarsalaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] als tijdelijk personeelslid.

§ 4. Als [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
het brutojaarsalaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] vastbenoemde hoger is dan of gelijk is aan [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
het brutojaarsalaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] werkelijke opdracht verkrijgt het personeelslid [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
het brutojaarsalaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] werkelijke opdracht. [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
Het salaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] wordt hem uitgekeerd als vastbenoemd personeelslid.

Als [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
het brutojaarsalaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] vastbenoemde lager is dan [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
het brutojaarsalaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] werkelijke opdracht verkrijgt het personeelslid [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
het brutojaarsalaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] vastbenoemde die hem uitgekeerd wordt als vastbenoemd personeelslid. [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
Dat salaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] wordt verhoogd met een toelage, vastgesteld krachtens hoofdstuk IV.

HOOFDSTUK IV. - Toelage voor het uitoefenen van een beter bezoldigde opdracht

Art. 7.

§ 1. Het personeelslid dat overeenkomstig artikel 6, § 4, tweede lid, van dit besluit aanspraak kan maken op een toelage, krijgt de toelage voor het uitoefenen van een beter bezoldigde opdracht.

§ 2. De toelage wordt aan het personeelslid verleend vanaf de dag waarop het de andere opdracht die het toekennen van de toelage wettigt, daadwerkelijk uitoefent.

Het personeelslid behoudt de toelage gedurende de ontspanningsverloven en de kerst- en paasvakantie voorzover die vallen binnen de periode van de aanstelling voor de bedoelde opdracht.

[2B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
Onder dezelfde voorwaarde behoudt het personeelslid de toelage gedurende de zomervakantie, behalve als het tijdelijk aangesteld is in of tijdelijk belast is met een wervingsambt in de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel, met uitzondering van de wervingsambten in de centra voor basiseducatie.2B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
]

§ 3. Met uitzondering van de verloven en vakanties, bedoeld in § 2, is de toelage bij een onderbreking van de opdracht die het toekennen van de toelage wettigt, alleen verschuldigd als de onderbreking niet langer dan veertien opeenvolgende kalenderdagen duurt.

Art. 8.

§ 1. Het jaarbedrag van de toelage is gelijk aan het verschil tussen [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
het brutojaarsalaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] werkelijke opdracht en [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
het brutojaarsalaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] vastbenoemde, beide bepaald overeenkomstig artikel 6, § 2, van dit besluit.

§ 2. Het maandbedrag van de toelage is gelijk aan één twaalfde van het jaarbedrag. Als de toelage niet voor de volledige maand verschuldigd is, wordt ze in dertigsten verdeeld, overeenkomstig de regels voor de uitbetaling van [3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
het salaris3B.Vl.R. van 28/06/2019
B.S. 28/08/2019
] .

§ 3. De toelage wordt maandelijks na vervallen termijn betaald.

HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 9.

Het koninklijk besluit van 13 juni 1976 tot regeling van de toekenning van een toelage aan de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel van het rijksonderwijs die voorlopig aangesteld zijn in een selectie- of bevorderingsambt, wordt opgeheven.

Art. 10.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1996, met de beperking evenwel dat hieruit tijdens de periode van 1 september 1996 tot en met 31 augustus 1997 geen gevolgen met betrekking tot bezoldiging kunnen voortvloeien voor de personeelsleden en de inrichtende machten.

In afwijking van het eerste lid heeft artikel 4, § 4, echter uitwerking op 1 september 1995.

Art. 11.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.