Koninklijk besluit houdende wijziging van het aantal ter beschikking gestelde personen ten behoeve van jeugdorganisaties volgens de wet van 29 maart 1965.

  • goedkeuringsdatum
    28 AUGUSTUS 1971
  • publicatiedatum
    B.S.23/09/1971
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 maart 1965 betreffende de terbeschikkingstelling van leden van het onderwijzend personeel ten behoeve van jeugdorganisaties;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 november 1967 houdende wijziging van het aantal ter beschikking gestelde personen ten behoeve van jeugdorganisaties volgens de wet van 29 maart 1965;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 augustus 1969 houdende wijziging van het aantal ter beschikking gestelde personen ten behoeve van jeugdorganisaties volgens de wet van 29 maart 1965;

Gelet op de wet van 23 december 1946 houdende oprichting van een Raad van State, inzonderheid artikel 2, alinea 2;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Op de voordracht van Onze Minister van de Franse Cultuur, van Onze Minister van de Nederlandse Cultuur, van Onze Ministers van Nationale Opvoeding en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

Het getal van de personen, die ter beschikking van de jeugdorganisaties kunnen gesteld worden, wordt op honderdtwintig gebracht.

Art. 2.

Onze Minister van Franse Cultuur, Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Onze Ministers van Nationale Opvoeding zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.