OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-II. (uittreksel - Personeel/B+OP)

  • goedkeuringsdatum
    31 JULI 1990
  • publicatiedatum
    B.S.18/08/1990
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.

Dit decreet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld, in artikel 59bis, § 2, 2° van de Grondwet.

...

TITEL X. - Diverse bepalingen

...

HOOFDSTUK IV. - Andere bepalingen

...

Art. 188.

[...]

Decr. van 23-12-2016

...

Art. 191.

De Vlaamse Regering bepaalt voor de personeelsleden die fungeren in het deeltijds onderwijs de voorwaarden waaronder de diensten gepresteerd als tewerkgestelde werkloze, als werknemer in het "Bijzondere tijdelijk kader" en als gesubsidieerde contractuele worden in aanmerking genomen voor de toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, voor de reglementering inzake boventalligheid, terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling en voor de vaste benoeming, en de erkenning, daar waar deze bestaat.

...

HOOFDSTUK V.- Inwerkingtreding

Art. 203.

Deze titel treedt in werking op 1 september 1990, met uitzondering van de door artikel 171, ingevoegde § 9 en het artikel 179, die uitwerking hebben met ingang van 25 oktober 1981, artikel 187, dat uitwerking heeft op 1 januari 1989 en artikel 186, dat in werking treedt op 1 september 1986.

...