OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VII. (uittreksel - Personeel/B+OP)

  • goedkeuringsdatum
    08 JULI 1996
  • publicatiedatum
    B.S.05/09/1996
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

TITEL I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

TITEL II. - Administratief en geldelijk statuut van het personeel van het onderwijs

...

HOOFDSTUK II. - Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs

...

Art. 9.

[...]

Decr. van 4-7-2008

...

HOOFDSTUK III. - Regulariseringen

Art. 12.

Artikel 2, 2° eerste lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het schriftelijk onderwijs en van het gesubsidieerd lager onderwijs en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat heeft uitwerking met ingang van 1 september 1976.

Art. 13.

[...]

Decr. van 4-7-2008

Art. 14.

Onverminderd de krachtens artikel 146 van de Grondwet door de wet georganiseerde rechtsbescherming worden de verzoeken die, in de periode van 19 november 1976 tot 31 maart 1995 werden ingediend bij de commissie opgericht bij artikel 2 van de wet van 8 februari 1974 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958, gewijzigd door het koninklijk besluit van 10 maart 1965, houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, beschouwd als zijnde ingediend overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 oktober 1976 houdende samenstelling en de werking van de commissie opgericht bij artikel 2 van de wet van 8 februari 1974. De adviezen die in dezelfde periode door deze commissie over de bedoelde aanvragen werden uitgebracht, worden eveneens beschouwd als zijnde uitgebracht overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.

Art. 15.

De diensten gepresteerd als gesubsidieerd contractueel personeelslid in de hiernavolgende projecten komen in aanmerking voor de toepassing van artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en van artikel 6 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra.

Het betreft de projecten :

- ondersteuning van kleuterscholen met migranten binnen onderwijsvoorranggebieden opgenomen in de geco-conventie 8285 onder projectnummers I.24, II.10, III.12;

- ontwikkelen van werkmethodes en werkmiddelen die tegemoet komen aan gedifferentieerde noden in functie van PMS-begeleiding voor migranten opgenomen in de geco-conventie 7636 en 8285 onder de projectnummers I.9, III.3.

De hier vermelde diensten worden beschouwd als zijnde gepresteerd in "een ambt" zoals bedoeld in de twee voormelde decreten rechtspositie.

Deze anciënniteit kan enkel ingeroepen worden voor werving voor de ambten van kleuteronderwijzer, maatschappelijk werker en van studiemeester-opvoeder, zowel in internaten als externaten.

Deze anciënniteit kan voor het schooljaar 1996-1997 niet worden aangewend om prioriteit te verwerven zoals de kandidaten die tijdens het schooljaar 1995-1996 bij de betrokken inrichtende macht, respectievelijk het lokaal bestuursorgaan in dienst waren en die zich voor het schooljaar 1996-1997 kunnen beroepen op de voorrang bedoeld in artikel 23, § 1, 1° van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde PMS-centra of op de voorrang bedoeld in artikel 21 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van de bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs.

De anciënniteit geldt ook voor de toepassing van de reglementering betreffende terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wedertewerkstelling.

Door de toepassing van dit artikel kunnen de personeelsleden een anciënniteit van maximaal twee jaar verwerven.

Art. 16.

De diensten gepresteerd als tijdelijk personeelslid in het ambt van studiemeester-opvoeder in een internaat verbonden aan een instelling voor hoger onderwijs worden geacht gepresteerd te zijn in het ambt van studiemeester-opvoeder in een internaat verbonden aan een instelling voor voltijds secundair onderwijs met volledig leerplan.

Art. 17.

Het ministerieel besluit van 23 september 1994 betreffende de terbeschikkingstelling wegens bijzondere opdracht bij een Europese school wordt bekrachtigd.

HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtreding

Art. 18.

1° Artikel 17 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1960.

2° Artikel 12 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1976.

3° Artikel 14 heeft uitwerking met ingang van 19 november 1976.

4° Artikel 13 heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 1985.

5° ...

6° ...

7° Artikel 16 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1994.

8° De artikelen 2, 4 en 9 hebben uitwerking met ingang van 1 september 1995.

9° De artikelen 3, 6, 8 en 15 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 1996.

...

TITEL XII. - Hogeschoolonderwijs

HOOFDSTUK I. - De Hogere Zeevaartschool en de Hogere Radio- en Navigatieschool

Art. 92 en 93.

[...]

Decr. van 23-12-2016

Art. 94.

...

Art. 95.

[...]

Decr. van 4-7-2008

...

HOOFDSTUK III. - Inwerkingtreding

Art. 148.

1° Artikel 93 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1985. ...

4° De artikelen 95, ... hebben uitwerking met ingang van 1 september 1995.

5° De artikelen 94, ... hebben uitwerking met ingang van 1 januari 1996.

6° De artikelen 91 en 92 traden in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

...