[1B.Vl.R. van 27/05/2011
B.S. 29/06/2011
Besluit van de Vlaamse regering betreffende het opvangverlof voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding met het oog op adoptie en pleegvoogdij.1B.Vl.R. van 27/05/2011
B.S. 29/06/2011
]

  • goedkeuringsdatum
    09 NOVEMBER 1994
  • publicatiedatum
    B.S.21/01/1995
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    12/08/2019

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 27/05/2011 (B.S. 29/06/2011) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 1994 betreffende het opvangverlof voor de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra met het oog op adoptie en pleegvoogdij, wat betreft de dienstvrijstelling voor het volgen van het verplichte voorbereidingsprogramma
;

(2) B.Vl.R. van 21/09/2012 (B.S. 22/10/2012) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 1994 betreffende het opvangverlof voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding met het oog op adoptie en pleegvoogdij en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot regeling van sommige verloven en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool, wat betreft de ingangsdatum van het opvangverlof
;

(3) B.Vl.R. van 06/09/2013 (B.S. 04/10/2013) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de loopbaanonderbreking, het adoptieverlof en de terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen van de personeelsleden van het onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de hogescholen
;

(4) B.Vl.R. van 30/08/2016 (B.S. 12/09/2016) detail
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding
;

(5) B.Vl.R. van 17/11/2017 (B.S. 20/12/2017) detail
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende een aantal personeelsaspecten ter uitvoering van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie
;

(6) B.Vl.R. van 03/05/2019 (B.S. 12/08/2019) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende het opvangverlof en het pleegzorgverlof voor de personeelsleden van het onderwijs
;

De Vlaamse regering,

Gelet op de wet van 18 februari 1977 betreffende de inrichting van het hoger onderwijs en inzonderheid van het technisch hoger en het agrarisch onderwijs van het lange type, inzonderheid op artikel 15, § 3;

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, inzonderheid op artikel 201, § 2;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op de artikelen 77, eerste lid en 82, eerste lid, d);

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op de artikelen 51, eerste lid en 56, eerste lid, d);

Gelet op het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten, inzonderheid op de artikelen 68, eerste lid, 73, eerste lid, 4° , 93, § 1, en 97;

Gelet op het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken, inzonderheid op artikel 21;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 december 1967 genomen ter uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 februari 1967 houdende vaststelling van de administratieve stand van de leden van het administratief personeel en van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, inzonderheid op artikel 8bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 december 1981;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 oktober 1968 genomen ter uitvoering van artikel 7 van het koninklijk besluit van 28 februari 1967 houdende vaststelling van de administratieve stand van de leden van het administratief personeel en van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, inzonderheid op de artikelen 15 en 16, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 juli 1985;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, inzonderheid op artikel 13bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 1977 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 november 1986;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 164 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, inzonderheid op de artikelen 13 en 14, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 226 van 7 december 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 1976 genomen voor de toepassing van artikel 45 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke en protestantse godsdienst der inrichtingen voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, inzonderheid op de artikelen 10 en 11, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 226 van 7 december 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de Rijks-psycho-medisch-sociale centra, van de gespecialiseerde Rijks-psycho-medisch-sociale centra, van de Rijksvormingscentra en van de inspectiediensten belast met het toezicht op de psycho-medisch-sociale centra, de diensten voor studie- en beroepsoriëntering en de gespecialiseerde psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op de artikelen 194 en 195, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 226 van 7 december 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscen-tra en de inspectiediensten, inzonderheid op artikel 13, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 augustus 1985;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 76 van 20 juli 1982 betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor de personeelsleden van het Gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 136 van 30 december 1982 betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor de personeelsleden van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra;

Gelet op het protocol van 20 juli 1994 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 28 juni 1994;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[1B.Vl.R. van 27/05/2011
B.S. 29/06/2011

Dit besluit is van toepassing op :

1° de personeelsleden, vermeld in artikel 2, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs;

2° de personeelsleden, vermeld in artikel 4, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;

3° de leden van de inspectie, vermeld in artikel 61 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs;

4° de personeelsleden, vermeld in artikel 10 van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken.

[5B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
5° de personeelsleden vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie.5B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
]

1B.Vl.R. van 27/05/2011
B.S. 29/06/2011
]

Art. 2.

§ 1. [6B.Vl.R. van 03/05/2019
B.S. 12/08/2019
De personeelsleden, vermeld in artikel 1, hebben op hun aanvraag recht op een opvangverlof als zij een minderjarig kind in hun gezin opnemen met het oog op adoptie of pleegvoogdij. Het personeelslid, vermeld in artikel 1, dat in het kader van een langdurige pleegzorg een kind in zijn gezin onthaalt, met het oog op de zorg voor dit kind, heeft ook recht op opvangverlof.

Langdurige pleegzorg is pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouders zal verblijven.

De tijdelijk aangestelde personeelsleden hebben alleen recht op dit opvangverlof als het geheel of gedeeltelijk valt binnen de periode van hun aanstelling.

Alleen het personeelslid dat adopteert of pleegvoogdij opneemt of langdurige pleegzorg uitoefent, kan aanspraak maken op het opvangverlof.

6B.Vl.R. van 03/05/2019
B.S. 12/08/2019
]

§ 2. [5B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
Het opvangverlof wordt toegekend door:

1° de inrichtende macht of het schoolbestuur voor de personeelsleden, vermeld in artikel 1, 1°, en 2° ;

2° de inspecteur-generaal voor de inspecteur en de coördinerend inspecteur;

3° de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, of zijn gemachtigde, voor de inspecteur-generaal en voor de personeelsleden, vermeld in artikel 1, 4° ;

4° het centrumbestuur voor de personeelsleden, vermeld in artikel 1, 5°.

5B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
]

Art. 3.

[6B.Vl.R. van 03/05/2019
B.S. 12/08/2019

Het opvangverlof bedraagt een aaneengesloten periode van ten hoogste zeven weken voor verloven die ingaan op of na 1 maart 2019.

Vanaf 1 januari 2021 bedraagt het opvangverlof een aaneengesloten periode van ten hoogste acht weken.

Vanaf 1 januari 2023 bedraagt het opvangverlof een aaneengesloten periode van ten hoogste negen weken.

Vanaf 1 januari 2025 bedraagt het opvangverlof een aaneengesloten periode van ten hoogste tien weken.

Vanaf 1 januari 2027 bedraagt het opvangverlof een aaneengesloten periode van ten hoogste elf weken.

De eerste zes weken opvangverlof worden toegekend per ouder. De bijkomende weken opvangverlof worden verdeeld tussen beide ouders als beide ouders adopteren of de pleegvoogdij opnemen of langdurige pleegzorg uitoefenen.

De ingangsdatum van het opvangverlof geeft aan welke duur van toepassing is.

6B.Vl.R. van 03/05/2019
B.S. 12/08/2019
]

[6B.Vl.R. van 03/05/2019
B.S. 12/08/2019
De maximumduur van het opvangverlof wordt verdubbeld wanneer het kind getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66% of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag.6B.Vl.R. van 03/05/2019
B.S. 12/08/2019
]

[2B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/10/2012
Als het personeelslid een omstandigheidsverlof als vermeld in artikel 2, § 1, 2° van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het geboorteverlof in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties, gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, opneemt of opgenomen heeft, wordt dat omstandigheidsverlof in mindering gebracht van het opvangverlof. 2B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/10/2012
]

Art. 4.

Het opvangverlof wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Tijdens het opvangverlof heeft het personeelslid recht [6B.Vl.R. van 03/05/2019
B.S. 12/08/2019
op salaris of salaristoelage en op verhoging tot een hoger salaris of een hogere salaristoelage6B.Vl.R. van 03/05/2019
B.S. 12/08/2019
] .

Het opvangverlof wordt niet in aanmerking genomen om de duur van de proeftijd te berekenen.

Art. 5.

§ 1. Het opvangverlof [2B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/10/2012
moet een aanvang nemen binnen [3B.Vl.R. van 06/09/2013
B.S. 04/10/2013
vier3B.Vl.R. van 06/09/2013
B.S. 04/10/2013
] maanden volgend2B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/10/2012
] op de datum waarop het kind daadwerkelijk in het gezin wordt opgenomen. Het bewijs van dit tijdstip moet blijken uit een getuigschrift van domiciliëring, uitgereikt door het gemeentebestuur. [3B.Vl.R. van 06/09/2013
B.S. 04/10/2013
In geval van een intrafamiliale adoptie, zoals gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012 betreffende de voorbereiding en de nazorg bij interlandelijke adoptie, wordt bovendien het bewijs geleverd dat het verzoekschrift tot adoptie is ingediend.3B.Vl.R. van 06/09/2013
B.S. 04/10/2013
]

§ 2. In afwijking van § 1 kan het opvangverlof ingaan op de dag van de afreis van het personeelslid naar het buitenland, op voorwaarde dat bij de terugkeer in België de adoptie tot stand is gekomen.

Indien echter bij de terugkeer blijkt dat geen adoptie heeft plaatsgehad, dan wordt deze periode van verlof omgezet in een [4B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 12/09/2016
afwezigheid voor verminderde prestaties4B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 12/09/2016
] . In dit geval mag de duur overschreden worden van de [4B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 12/09/2016
afwezigheid voor verminderde prestaties4B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 12/09/2016
] waarop het betrokken personeelslid aanspraak kan maken krachtens de reglementaire bepalingen die ter zake op hem van toepassing zijn. Deze [4B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 12/09/2016
afwezigheid4B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 12/09/2016
] neemt alleszins een einde bij het verstrijken van de periode waarvoor het opvangverlof was aangevraagd.

[3B.Vl.R. van 06/09/2013
B.S. 04/10/2013

§ 3. Als de procedure voor de intrafamiliale adoptie niet in een adoptie resulteert, wordt het opvangverlof omgezet in een [4B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 12/09/2016
afwezigheid voor verminderde prestaties4B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 12/09/2016
] . In dat geval mag de duur overschreden worden van de [4B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 12/09/2016
afwezigheid voor verminderde prestaties4B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 12/09/2016
] waarop het betrokken personeelslid aanspraak kan maken krachtens de reglementaire bepalingen die ter zake op hem van toepassing zijn. Deze [4B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 12/09/2016
afwezigheid4B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 12/09/2016
] neemt in elk geval een einde bij het verstrijken van de periode waarvoor het opvangverlof was aangevraagd.

3B.Vl.R. van 06/09/2013
B.S. 04/10/2013
]

Art. 6.

[6B.Vl.R. van 03/05/2019
B.S. 12/08/2019
De maximumduur van het opvangverlof wordt met twee weken per ouder verlengd bij gelijktijdige adoptie, pleegvoogdij of langdurige pleegzorg van meerdere minderjarige kinderen.6B.Vl.R. van 03/05/2019
B.S. 12/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 27/05/2011
B.S. 29/06/2011

Art. 6/1.

De personeelsleden die het verplichte voorbereidingsprogramma volgen met het oog op adoptie, hebben recht op dienstvrijstelling om afwezig te zijn voor de nodige duur om het voorbereidingsprogramma te volgen. Na afloop staven zij hun aanwezigheid met een bewijs van deelname, al naargelang het geval, bij hun inrichtende macht of bij de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs of zijn gemachtigde.

Die dienstvrijstelling wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit.

1B.Vl.R. van 27/05/2011
B.S. 29/06/2011
]

Art. 7.

Opgeheven worden : ...

[5B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017

Art. 7/1.

De perioden van opvangverlof met het oog op adoptie of pleegvoogdij, die door de personeelsleden van de centra voor basiseducatie opgenomen zijn vóór 1 januari 2018, worden in mindering gebracht van het contingent, vermeld in artikel 3.

5B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
] [6B.Vl.R. van 03/05/2019
B.S. 12/08/2019

"Art. 7/2.

Een personeelslid, vermeld in artikel 1, dat officieel als pleegouder is aangesteld door een rechtbank, een door de gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg, de diensten van de "l'Aide à la Jeunesse" of het Comité Bijzondere Jeugdbijstand, heeft recht op pleegzorgverlof. Het personeelslid levert aan de hand van een formele aanstellingsbeslissing het bewijs dat het pleegouder is.

Het pleegzorgverlof kan worden toegekend voor een van de volgende gebeurtenissen:

1° zittingen bijwonen bij de gerechtelijke en administratieve autoriteiten die bevoegd zijn voor het pleeggezin;

2° contacten hebben met de natuurlijke ouders of met andere personen die belangrijk zijn voor het pleegkind of de pleeggast;

3° contacten hebben met de dienst voor pleegzorg.

In afwijking van het tweede lid, kan het pleegzorgverlof ook voor andere situaties toegekend worden als aan al de volgende voorwaarden voldaan is:

1° de bevoegde plaatsingsdienst levert een attest af dat verduidelijkt waarom het pleegzorgverlof noodzakelijk is;

2° de afwezigheid wordt niet gedekt door het uitzonderlijk verlof wegens overmacht, vermeld in artikel 3.

6B.Vl.R. van 03/05/2019
B.S. 12/08/2019
] [6B.Vl.R. van 03/05/2019
B.S. 12/08/2019

Art. 7/3.

Het pleegzorgverlof bedraagt ten hoogste zes dagen per kalenderjaar. Als twee personeelsleden uit hetzelfde pleeggezin allebei zijn aangesteld als pleegouder, kan maar een van hen van het pleegzorgverlof opnemen.

Het pleegzorgverlof wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Tijdens het pleegzorgverlof heeft het personeelslid recht op salaris of salaristoelage en op verhoging tot een hoger salaris of een hogere salaristoelage.

6B.Vl.R. van 03/05/2019
B.S. 12/08/2019
]

Art. 8.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1994.

Art. 9.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.