OPGEHEVEN : Koninklijk besluit waarbij vrijstelling van de vereiste inzake leeftijdsgrens verleend wordt aan sommige leermeesters, leraars en inspecteurs katholieke en protestantse godsdienst der inrichtingen voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat.

  • goedkeuringsdatum
    03 JUNI 1976
  • publicatiedatum
    B.S.03/09/1976
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 juni 1964 betreffende het statuut der personeelsleden van het Rijksonderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke en protestantse godsdienst der inrichtingen voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat;

Gelet op het advies van de Syndicale Raden van Advies;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, eerste lid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Op de voordracht van Onze Ministers van Nationale Opvoeding,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

In afwijking van artikel 4, 5° , van het voornoemd koninklijk besluit van 25 oktober 1971, wordt vrijstelling van de vereiste inzake leeftijdsgrens verleend aan:

a) de personeelsleden van het Rijksonderwijs die, als vastbenoemd personeelslid, ontslag hebben moeten nemen uit het Rijksonderwijs om een mandaat uit te oefenen van volksvertegenwoordiger, van senator of van lid van de bestendige deputatie;

b) de personen die voldoen aan de volgende voorwaarden :

1. tijdelijk aangesteld zijn in het Rijksonderwijs voor de leeftijd van 49 jaar;

2. voor die leeftijd, in dienst geweest zijn in dat onderwijs;

3. tijdelijk aangesteld zijn in het Rijksonderwijs tijdens elk van de leerjaren volgend op dat gedurende hetwelk de laatste tijdelijke aanstelling voor bedoelde leeftijd heeft plaatsgehad;

4. tijdelijke diensten verstrekt hebben in het Rijksonderwijs gedurende ten minste 180 dagen tijdens elk van die leerjaren.

Art. 2.

In afwijking van artikel 12,5° , van het voornoemd koninklijk besluit van 25 oktober 1971, wordt vrijstelling van de vereiste inzake leeftijdsgrens verleend aan de personen bedoeld in artikel 1, a) en b), hierboven.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.

Onze Ministers van Nationale Opvoeding zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.