OPGEHEVEN : Decreet houdende dringende maatregelen betreffende het lerarenambt.

  • goedkeuringsdatum
    08 JUNI 2000
  • publicatiedatum
    B.S.25/08/2000
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Decr. 20-10-2000 - B.S. 16-12-2000

Decr. 13-7-2001 - B.S. 22-8-2001

Decr. 20-12-2002 - B.S. 31-12-2002

Decr. 10-7-2003 - B.S. 24-10-2003

Decr. 7-5-2004 - B.S. 31-8-2004

Decr. 15-7-2005 - B.S. 16-9-2005

Decr. 18-11-2005 - B.S. 18-1-2006

Decr. 15-12-2006 - B.S. 6-2-2007

Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

B.Vl.R. 4-9-2009 - B.S. 23-10-2009

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

[HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 1bis.

Het toepassen van de bepalingen van hoofdstukken II en III van dit decreet mag slechts gebeuren met behoud van de toepassing van de bepalingen van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs en het decreet rechtspositie personeelsleden Gemeenschapsonderwijs.]

Decr. van 4-7-2008

HOOFDSTUK II. - Overwerk - Bijbetrekking

Art. 2 t.e.m. 6.

[...]

B.Vl.R. van 4-9-2009

HOOFDSTUK III. - Opnieuw in actieve dienst treden

Art. 7 t.e.m. 9.

[...]

B.Vl.R. van 4-9-2009

HOOFDSTUK IV. - Vervangingspool

[...]

Decr. van 15-7-2005

HOOFDSTUK V. - Bepalingen ter uitvoering van het protocol van 1 april 1999 van de onderhandelingen betreffende een akkoord van sectorale sociale programmatie voor de jaren 1997 en 1998 voor de sector "onderwijs" van de Vlaamse Gemeenschap

Art. 41.

In artikel 40ter van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998 en gewijzigd bij de decreten van 2 maart 1999 en 18 mei 1999, wordt § 1 opgeheven.

Art. 42.

In artikel 35bis van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998 en gewijzigd bij het decreet van 2 maart 1999, wordt § 1 opgeheven.

Art. 43.

In artikel 5 van het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs III, gewijzigd bij het decreet van 14 juli 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ...

[HOOFDSTUK Vbis. Zelfstandige stages

[[...]] ]

Decr. 13-7-2001; [[ ]] Decr. van 15-12-2006

HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 44.

De hoofdstukken II, III en IV van dit decreet treden in werking op 1 september 2000, met uitzondering van :

1° de artikelen 11, 36, 37 en 38 die in werking treden op 1 mei 2000;

2° de artikelen 13, 14, 15, 16 en 17 die in werking treden op 1 juni 2000.

[De maatregelen vermeld in de hoofdstukken II en III houden op van kracht te zijn op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum. De Vlaamse Regering is er toe gemachtigd de bepalingen van de voormelde hoofdstukken te wijzigen, geheel of gedeeltelijk op te heffen of te vervangen.]

De minister zal het Vlaams Parlement jaarlijks informeren omtrent de situatie op de onderwijsarbeidsmarkt.

Decr. van 4-7-2008

Art. 45.

Hoofdstuk V van dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2000, met uitzondering van artikel 43 dat in werking treedt op 1 september 2000.