OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs V. (uittreksel - Personeel/Bezoldigingsregeling)

  • goedkeuringsdatum
    15 DECEMBER 1993
  • publicatiedatum
    B.S.01/03/1994
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

(voetnoot 1)

COORDINATIE

Decr. 21-12-1994 - B.S. 16-3-1995

B.Vl.R. 9-5-1996 - B.S. 25-7-1996

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

...

TITEL VII. - Diverse bepalingen

...

Art. 33.

De bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen vastgesteld voor de leden van het opvoedend hulppersoneel, verbonden aan een instelling voor secundair onderwijs met volledig leerplan, worden eveneens toegepast op de leden van het opvoedend hulppersoneel, verbonden aan de instellingen voor hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan en voor sociale promotie.

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 1 april 1972.

...

- (1): Voor zover ze betrekking hebben op de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, opgeheven met ingang van 1 januari 1996 (B.Vl.R. 9-5-1996; Art. 2, 40°)