Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de wetenschappelijke instellingen, bedoeld in artikel 16, § 1, littera a), van het koninklijk besluit van 15 april 1958.

  • goedkeuringsdatum
    15 FEBRUARI 1964
  • publicatiedatum
    B.S.29/04/1964
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

De Minister van Nationale Opvoeding en Cultuur,

Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 1958 tot vaststelling van de schalen verbonden aan de graden van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel, inzonderheid op artikel 10,

Besluit :

Artikel 1.

De lijst van de wetenschappelijke instellingen, bedoeld in artikel 16, § 1, litt. a; van het koninklijk besluit van 15 april 1958 en waarvan sprake is in artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 mei 1958, is vastgesteld als volgt :

- geneeskundig centrum van de universiteit van Brussel in Kongo en in Ruanda-Urundi (C.G.S.U.B.K.);

- nationaal centrum voor mechanische berekeningen;

- nationaal comité van Kivu (N.C.K.);

- commissie voor technische samenwerking in Afrika bezuiden de Sahara (C.T.S.A.);

- wetenschappelijke raad voor Afrika (W.R.A.);

- wetenschappelijke instellingen van de Staat;

- geneeskundige stichting van de Katholieke Universiteit van Leuven in Kongo (G.S.U.L.K.);

- instituut tot aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek in nijverheid en landbouw (I.W.O.N.L.);

- Belgisch instituut tot bevordering van het wetenschappelijk onderzoek overzee (B.I.B.W.O.O.) ;

- geografisch instituut van Belgisch-Congo, te Leopoldstad;

- geografisch instituut van de republiek Kongo, te Leopoldstad;

- instituut voor hygiëne en epidemiologie;

- interuniversitair instituut voor kernwetenschappen;

- instituut voor tropische geneeskunde te Leopoldstad;

- instituut "Prins Leopold" voor tropische geneeskunde te Antwerpen;

- nationaal Belgisch instituut voor de landbouwstudie in Belgisch-Congo (N.I.L.C.O.);

- instituut van de nationale parken;

- instituut "Pasteur" van de provincie Brabant;

- koninklijk Belgisch instituut voor natuurwetenschappen (voor zijn wetenschappelijke medewerkers);

- universitair instituut voor de overzeese gebieden (U.N.I.V.O.G.);

- rijksplantentuin;

- patrimonium van de universiteiten, van de daarmee gelijkgestelde inrichtingen en van de wetenschappelijke instellingen van de Staat;

- aardkundige dienst voor Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi;

- universiteiten van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi.

Art. 2.

De lijst van de instellingen voor wetenschappelijk onderzoek, bedoeld in artikel 16, § 1, litt. f, van het koninklijk besluit van 15 april 1958 en waarvan sprake is in artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 mei 1958, is vastgesteld als volgt :

- centrum voor bosbouwkundige biologie te Bokrijk;

- centrum voor studie van de kernwetenschappen te Mol;

- interuniversitaire centra gesubsidieerd door het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur;

- nationale centra gesubsidieerd door het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur;

- vrije navorsingscentra afhangend uit organisatorisch oogpunt van een universiteit en gesubsidieerd door de Staat of de kolonie;

- nationaal Belgisch comité voor het internationaal geofysisch jaar;

- geneeskundig fonds "Koningin Elisabeth";

- instituut voor aërodynamica te Sint-Genesius-Rode;

- instituut tot aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek in nijverheid en landbouw voor :

a) de personen die houder zijn of waren van een beurs voor specialisering of voor navorsingswerk;

b) de instellingen, laboratoria of inrichtingen die door het instituut gesubsidieerd worden binnen de perken van activiteiten waarvoor toelagen worden verleend;

- nationaal instituut voor de steenkolennijverheid;

- instituut voor economische onderzoekingen van Henegouwen;

- instituut voor wetenschappelijk onderzoek in Centraal-Afrika (I.W.O.C.A.);

- nationaal instituut voor diergeneeskundig onderzoek;

- provinciaal medisch laboratorium van Kivu;

- laboratorium voor scheikundige navorsingen te Tervuren;

- zending belast met de studie van de watervoorraad van Ruanda-Urundi;

- vrije navorsingsstations afhangend uit organisatorisch oogpunt van een universiteit en gesubsidieerd door de Staat of de kolonie.

Art. 3.

Worden opgeheven de ministeriële besluiten van 15 oktober 1959, 15 januari 1960 en 15 januari 1962, tot vaststelling en aanvulling van de lijst van instellingen voor wetenschappelijk onderzoek waarvan sprake is in artikel 16 van het koninklijk besluit van 15 april 1958 en in artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 mei 1958.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1964.