Ministerieel besluit tot vaststelling van de duur der in aanmerking komende diensten die ad interim gepresteerd werden door de leerkrachten van de cursussen met beperkt leerplan.

  • goedkeuringsdatum
    22 MEI 1967
  • publicatiedatum
    B.S.24/08/1967
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

De Minister van Nationale Opvoeding,

De Minister-Staatssecretaris voor Nationale Opvoeding,

Gelet op het koninklijk besluit van 10 maart 1965 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der leergangen met beperkt leerplan, inzonderheid op artikel 14, § 2;

Gelet op het advies van de Syndicale Raad van advies;

Gelet op het akkoord van de Minister-Staatssecretaris voor het Openbaar Ambt, d.d. 17 mei 1967.

Besluiten :

Artikel 1.

De werkelijke diensten gepresteerd als occasioneel waarnemer in een cursus met beperkt leerplan van de Staat, van de gebieden onder Belgisch gezag, van een provincie, van een gemeente, van een bestuur dat ondergeschikt is aan een provincie of gemeente, of in een cursus met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Staat, komen in aanmerking voor een anciënniteit die gelijk is aan het aantal dagen interim, vermenigvuldigd met 1,2.

Art. 2.

Dit besluit heeft uitwerking op 1 mei 1957.