Koninklijk besluit houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt.

  • goedkeuringsdatum
    23 OKTOBER 1979
  • publicatiedatum
    B.S.22/11/1979
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    09/09/2019

(voetnoot 1)

(voetnoot 2)

(voetnoot 3)

(voetnoot 4)

COORDINATIE

(1) K.B. van 11/03/1981 (B.S. 27/03/1981)

(2) K.B. van 09/05/1984 (B.S. 15/05/1984; err. B.S. 23/05/1984)

(3) K.B. van 19/09/1985 (B.S. 08/10/1985)

(4) K.B. van 13/10/1986 (B.S. 17/10/1986)

(5) K.B. van 07/11/1987 (B.S. 18/11/1987)

(6) B.Vl.R. van 05/12/1990 (B.S. 12/02/1991)

(7) B.Vl.R. van 24/11/1993 (B.S. 20/12/1993)

(8) K.B. van 03/12/1987 (B.S. 05/12/1987)

(9) K.B. van 04/03/1993 (B.S. 23/03/1993)

(10) Wet van 22/07/1993 (B.S. 14/08/1993)

(11) B.Vl.R. van 28/01/1997 (B.S. 15/10/1997)

(12) K.B. van 15/12/1999 (B.S. 23/12/1999)

(13) K.B. van 20/07/2000 (B.S. 30/08/2000)

(14) K.B. van 04/08/2004 (B.S. 16/08/2004)

(15) K.B. van 19/11/2008 (B.S. 26/11/2008)

(16) K.B. van 10/09/2010 (B.S. 24/09/2010)

(17) B.VL.R van 28/03/2014 (B.S. 02/07/2014)

(18) B.Vl.R. van 19/07/2019 (B.S. 09/09/2019)

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 29 en 66, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op de wet van 22 juni 1964 betreffende het statuut der personeelsleden van het rijksonderwijs, inzonderheid gewijzigd bij de wetten van 27 juli 1971, 11 juli 1973, 19 december 1974, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen en toelagen van alle aard toegekend aan het personeel der ministeries, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 februari 1967;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de ministeries, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 januari 1974, houdende toekenning, in het raam van de sociale programmatie 1974-1975, van voordelen aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt;

Gelet op het advies van de algemene syndicale raad van advies;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 2 oktober 1979;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Openbaar Ambt en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° "beloning", [17B.VL.R van 28/03/2014
B.S. 02/07/2014
ieder salaris17B.VL.R van 28/03/2014
B.S. 02/07/2014
] , loon of in de plaats daarvan gestelde vergoeding, zonder rekening te houden met de vermeerderingen of verminderingen ten gevolge van de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen;

2° "bezoldiging", de beloning zoals deze bedoeld is in 1° , eventueel vermeerderd met de haardtoelage of met de standplaatstoelage;

3° "brutobezoldiging", de bezoldiging zoals deze bedoeld is in 2° , rekening gehouden met de vermeerderingen of de verminderingen ten gevolge van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen;

4° "volledige prestaties", de prestaties waarvan de uurregeling een normale beroepsactiviteit volkomen in beslag neemt;

5° "verwijzingsperiode", de periode die zich uitstrekt van 1 januari tot 30 september van het in aanmerking genomen jaar;

[2K.B. van 09/05/1984
B.S. 15/05/1984; err. B.S. 23/05/1984
Voor de vast aangestelde, stagedoende of tijdelijke personeelsleden van het onderwijs die tijdens het in aanmerking genomen schooljaar diensten hebben verricht als tijdelijk personeelslid, stemt de verwijzingsperiode overeen met het betrokken schooljaar.2K.B. van 09/05/1984
B.S. 15/05/1984; err. B.S. 23/05/1984
]

Art. 2.

In de mate vastgesteld door de bepalingen van dit besluit zijn aan die bepalingen onderworpen de personeelsleden die, ongeacht hun activiteit, hun klasse of hun graad, behoren of tijdens de gehele verwijzingsperiode of een gedeelte ervan behoord hebben tot :

1° de rijksbesturen en andere rijksdiensten met inbegrip van de onderwijsinrichtingen van de Staat;

2° de gesubsidieerde vrije onderwijsinrichtingen, voor zover de personeelsleden van die inrichtingen rechtstreeks met een [17B.VL.R van 28/03/2014
B.S. 02/07/2014
salaris17B.VL.R van 28/03/2014
B.S. 02/07/2014
] worden bezoldigd.

Art. 3.

De in artikel 2 bedoelde personen genieten, voor de jaren 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 [4K.B. van 13/10/1986
B.S. 17/10/1986
, 1985 [5K.B. van 07/11/1987
B.S. 18/11/1987
, 1986 [8K.B. van 03/12/1987
B.S. 05/12/1987
,1987 en volgende jaren,8K.B. van 03/12/1987
B.S. 05/12/1987
] 5K.B. van 07/11/1987
B.S. 18/11/1987
] 4K.B. van 13/10/1986
B.S. 17/10/1986
] een eindejaarstoelage onder de voorwaarden en volgens de regelen die in dit besluit worden bepaald.

Art. 4.

§ 1. De belanghebbende bekomt het volledig genot van het bedrag der in artikel 5 bepaalde toelage, indien hij als titularis van een ambt met volledige prestaties het volledig voordeel van zijn beloning heeft genoten tijdens de hele duur van de verwijzingsperiode.

§ 2. Wanneer de betrokkene niet het volledig voordeel der in § 1 bedoelde beloning heeft genoten, als titularis van een ambt met volledige of onvolledige prestaties, wordt het bedrag van de toelage verminderd naar rata van de beloning die hij werkelijk heeft ontvangen.

[8K.B. van 03/12/1987
B.S. 05/12/1987

§ 3. Wanneer de belanghebbende, als titularis van een ambt met volledige of onvolledige prestaties, tijdens de verwijzingsperiode :

1° met ouderschapsverlof was;

2° niet in dienst is kunnen treden of zijn ambtsverrichtingen heeft geschorst wegens de verplichtingen hem opgelegd door de militiewetten, gecoördineerd op 30 april 1962, of de wetten houdende het statuut van de gewetensbezwaarden, gecoördineerd op 20 februari 1980, met uitsluiting in beide gevallen van de wederoproeping om tuchtredenen,

worden deze periodes gelijkgesteld met periodes tijdens welke hij het volledig voordeel van zijn beloning heeft genoten.

8K.B. van 03/12/1987
B.S. 05/12/1987
] [2K.B. van 09/05/1984
B.S. 15/05/1984; err. B.S. 23/05/1984

Art. 4bis.

[18B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 09/09/2019

Als de personeelsleden twee of meer ambten met volledige of onvolledige prestaties in het onderwijs cumuleren, mag de eindejaarstoelage die op basis daarvan wordt toegekend, niet meer bedragen dan de hoogste toelage die ze krijgen als de toelagen van alle ambten berekend worden op basis van volledige prestaties.

18B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 09/09/2019
] 2K.B. van 09/05/1984
B.S. 15/05/1984; err. B.S. 23/05/1984
]

Art. 5.

§ 1. Het bedrag van de eindejaarstoelage bestaat uit een forfaitair gedeelte en een veranderlijk gedeelte.

§ 2. Het bedrag van de eindejaarstoelage wordt als volgt berekend :

1° voor het forfaitair gedeelte :

- Voor het jaar 1999 : 272,44 EUR;

- Voor het jaar 2000 en volgende jaren, wordt het forfaitair gedeelte toegekend tijdens het vorige jaar telkens vermeerderd met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober van het vorige jaar en de teller het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober van het bedoelde jaar; het bekomen resultaat wordt berekend tot op vier decimalen.

2° voor het veranderlijk gedeelte :

het veranderlijk gedeelte bedraagt 2,5 pct. van de jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening van de bezoldiging aan de gerechtigde verschuldigd voor de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar.

[17B.VL.R van 28/03/2014
B.S. 02/07/2014

§ 2/bis. In afwijking van paragraaf 2, 1°, wordt het forfaitaire bedrag vanaf 1 januari 2014 als volgt vastgelegd :

1° voor het jaar 2014 wordt het forfaitaire bedrag van de eindejaarstoelage van 2013, na toepassing van het indexmechanisme, vermeld in paragraaf 2, 1°, verhoogd met 232,86 euro;

2° vanaf het jaar 2015 wordt het forfaitaire bedrag dat toegekend is tijdens het vorige jaar, vermeerderd na toepassing van het indexmechanisme, vermeld in paragraaf 2, 1°.

[18B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 09/09/2019

3° voor het jaar 2019 wordt het forfaitaire bedrag verhoogd met een niet-geïndexeerd bedrag van 6,58 euro;

4° vanaf 2020 wordt het forfaitair bedrag verhoogd met een niet-geïndexeerd bedrag van 8,55 euro.

18B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 09/09/2019
] 17B.VL.R van 28/03/2014
B.S. 02/07/2014
]

§ 3. Wanneer de betrokkene het voordeel van zijn bezoldiging niet heeft genoten voor de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar, komt voor de berekening van het veranderlijk deel van de toelage die jaarlijkse brutobezoldiging in aanmerking welke voor de berekening van zijn bezoldiging voor deze maand tot grondslag zou hebben gediend, indien deze laatste bezoldiging verschuldigd was geweest.

[17B.VL.R van 28/03/2014
B.S. 02/07/2014

Art. 5bis.

[18B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 09/09/2019
...18B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 09/09/2019
]

17B.VL.R van 28/03/2014
B.S. 02/07/2014
]

Art. 6.

Voor het personeelslid dat geniet van een gewaarborgde bezoldiging overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de ministeries, zal het bedrag van de gewaarborgde bezoldiging in aanmerking moeten genomen worden voor de berekening van het veranderlijk deel van de eindejaarstoelage.

Art. 7.

[16K.B. van 10/09/2010
B.S. 24/09/2010
...16K.B. van 10/09/2010
B.S. 24/09/2010
]

Art. 8.

De eindejaarstoelage wordt in eenmaal uitbetaald tijdens de maand december van het in aanmerking genomen jaar.

[9K.B. van 04/03/1993
B.S. 23/03/1993
...9K.B. van 04/03/1993
B.S. 23/03/1993
]

Art. 9.

Voor de vereffening en de betaling van de eindejaarstoelage moet het ministerie of de dienst instaan, die belast was of belast geweest zou zijn met het vereffenen en het betalen van de beloning aan de gerechtigde, hetzij voor de laatste maand van de verwijzingsperiode, hetzij voor het eerste deel van die maand indien deze twee of meer voor de begrotingsaanrekening van die beloning onderscheiden periodes omvat.

Art. 10.

De Minister tot wiens bevoegdheid de Ambtenarenzaken behoren, regelt op voorstel van de bevoegde Minister de gevallen, waarbij de interpretatie van [2K.B. van 09/05/1984
B.S. 15/05/1984; err. B.S. 23/05/1984
de artikelen 4, § 2, 4bis en 52K.B. van 09/05/1984
B.S. 15/05/1984; err. B.S. 23/05/1984
] moeilijkheden oplevert.

Art. 11.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 1978.

Art. 12.

Onze Ministers en Onze Staatssecretarissen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

- (1): Artikel 10, § 7, van het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982 bepaalt dat de personeelsleden die op grond van dit artikel voor een bijbetrekking in het onderwijs bezoldigd worden in die hoedanigheid geen aanspraak kunnen maken op een eindejaarstoelage

- (2): Wordt, wat de in B.Vl.R. 5-12-1990, artikel 1 bedoelde personeelsleden betreft, geschorst gedurende de periode van 1 januari 1990 tot 31 december 1992 (B.Vl.R. 5-12-1990; Art. 2)

- (3): Opgeheven wat betreft de rechtspositie van het personeel van het ministerie, met ingang van 1 januari 1994 (B.Vl.R. 24-11-1993; Art. XIII.156)

- (4): Wordt opgeheven voor wat de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en hun personeel betreft, met ingang van 1 januari 1996 (B.Vl.R. 28-1-1997; Art. XV.1, 13°)