Wet betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977. (uittreksel)

 • goedkeuringsdatum
  24 DECEMBER 1976
 • publicatiedatum
  B.S.28/12/1976
 • zie ook
 • datum laatste wijziging
  19/02/2013
 • erratum
  B.S.14-1-1977, 21-1-1977 en 3-2-1977

(voetnoot 1)

(voetnoot 2)

(voetnoot 3)

COORDINATIE

(1) K.B. nr. 23 van 27/11/1978 (B.S. 13/12/1978)

(2) K.B. nr. 63 van 20/07/1982 (B.S. 29/07/1982)

(3) Decr. van 27/01/1993 (B.S. 19/02/1993)

(4) Decr. van 13/07/1994 (B.S. 31/08/1994)

(5) B.Vl.R. van 09/05/1996 (B.S. 25/07/1996)

(6) Decr. van 15/07/1997 (B.S. 21/08/1997)

(7) Decr. van 08/05/2009 (B.S. 28/08/2009)

(8) B.Vl.R. van 04/09/2009 (B.S. 23/10/2009)

(9) Decr. van 21/12/2012 (B.S. 19/02/2013)

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

...

HOOFDSTUK IV. - Openbaar ambt

...

Afdeling 7. - Cumulatie in het onderwijs

Art. 76.

[9Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013

In het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs wordt geen salaris of salaristoelage toegekend voor prestaties die een personeelslid levert na het einde van het schooljaar tijdens hetwelke het de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, tenzij de aanstelling van dat personeelslid na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar op zijn aanvraag en mits instemming van de inrichtende macht telkens met maximum één schooljaar wordt verlengd.

Om tegemoet te komen aan een tekort op de arbeidsmarkt kan de Vlaamse Regering de voorwaarden bepalen waaronder aan een definitief gepensioneerde die na de leeftijd van 65 jaar tijdelijk en voor een bepaalde duur prestaties levert, wel een salaris of salaristoelage toegekend wordt.

9Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
]

Art. 77.

[8B.Vl.R. van 04/09/2009
B.S. 23/10/2009
...8B.Vl.R. van 04/09/2009
B.S. 23/10/2009
]

Art. 78.

De artikelen 76 en 77 treden in werking :

a) op 1 oktober 1977 in het universitaire onderwijs;

b) op 1 september 1977 in de andere niveaus van onderwijs.

...

- (1): Voor het academisch personeel van de universiteiten : zie art. 63 van het decreet van 27 januari 1993 houdende wijziging van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, van de wet van 3 augustus 1960 houdende toekenning van sociale voordelen aan de universiteiten en gelijkgestelde inrichtingen, van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977, van de wet van 7 april 1971 houdende de oprichting en de werking van de Universitaire Instelling Antwerpen en van de wet van 28 mei 1971 houdende de oprichting en de werking van het Limburgs Universitair Centrum (B.S. 19-2-1993)

- (2): Houdt op van toepassing te zijn op het hoger onderwijs met volledig leerplan (Decr. 13-7-1994; Art. 366, 11°)

- (3): Opgeheven, voor zover het betrekking heeft op de hogescholen (B.Vl.R. 9-5-1996; Art. 2, 33° )