OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de wedden van sommige leden van het onderwijzend personeel van de Staat. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    07 MAART 1961
  • publicatiedatum
    B.S.16/03/1961
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Boudewijn, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van de wetgeving betreffende het bewaarschoolonderwijs, het lager, middelbaar, normaal-, technisch en kunstonderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 1958, houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 1958 tot vaststelling van de schalen verbonden aan de graden van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs;

Gelet op het advies van de Syndicale Raad van Advies;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van het Openbaar Ambt;

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de wet van 23 december 1946 houdende instelling van een Raad van State;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Openbaar Onderwijs,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

...

Art. 4.

§ 1. Het bijzonder stelsel ingevoerd bij de artikelen 35, 36, 38 en 39 van het koninklijk besluit van 15 april 1958 is van toepassing op de kleuteronderwijzeressen die fungeren in de kleuterscholen, de voorbereidende afdelingen toegevoegd aan de koninklijke athenea en lycea, aan de middelbare scholen en technische scholen en die uiterlijk sedert 30 juni 1959, altijd titularis van deze graad zijn geweest in het Rijksonderwijs.

...