Wet betreffende de toepassing van artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek op de wedden en toelagen betaald aan sommige personeelsleden van de openbare diensten.

  • goedkeuringsdatum
    10 JULI 1984
  • publicatiedatum
    B.S.18/07/1984
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.

Voor de toepassing van artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek worden geacht op verschillende kalendermaanden betrekking te hebben de betaling van de wedde van de maand januari en de betaling van de wedde van de maand december als laatstbedoelde betaling geschiedt op de eerste werkdag van de maand januari van het volgend jaar, overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 279 van 30 maart 1984 betreffende de betaling na vervallen termijn van de wedden van sommige personeelsleden van de openbare sector.

Art. 2.

Voor de toepassing van artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek worden geacht betrekking te hebben op verschillende kalendermaanden de als wedde betaalde bedragen en anderzijds de bijslagen en overbruggingspremies betaald overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 279 van 30 maart 1984 betreffende de betaling na vervallen termijn van de wedden van sommige personeelsleden van de openbare sector, alsook de in artikel 5, § 3, van hetzelfde besluit bedoelde eindejaarstoelagen voor 1983 en 1984.

Art. 3.

Deze wet heeft uitwerking met ingang van 30 juni 1984.