Koninklijk besluit houdende koppeling van sommige uitgaven in de overheidssector aan een nieuwe spilindex.

 • goedkeuringsdatum
  13 DECEMBER 1989
 • publicatiedatum
  B.S.21/12/1989
 • datum laatste wijziging
  10/10/2000
 • erratum
  B.S.29-12-1989

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 18 oktober 1989;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op voordracht van Onze Minister van Openbaar Ambt en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

Overeenkomstig artikel 5 van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, worden, vanaf 1 januari 1990, de hierna vermelde uitgaven en bezoldigingsgrenzen aan de spilindex 138,01 gekoppeld :

1° de wedden en lonen van het personeel der ministeries, alsmede de gewaarborgde bezoldiging toegekend aan sommige personeelsleden van de ministeries;

2° de wedden en lonen van het wetenschappelijk personeel van de Staat en van het administratief, technisch en vak- en dienstpersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat;

3° de haard- of de standplaatstoelage, toegekend aan het personeel der ministeries, alsook de grenswaarde vastgesteld voor de toekenning ervan;

4° de anciënniteitsbijslag bepaald bij artikel 13 van de wet van 3 augustus 1919 en 27 mei 1947, bij de wet van 14 februari 1955 en bij het koninklijk besluit nr. 6 van 21 januari 1957, alsmede de grenswaarde ervan en de bezoldigingsgrenzen tot toekenning ervan;

5° de weddebijslag toegekend aan sommige leden van het door de Staat bezoldigd personeel wier indiensttreding door de oorlog 1940-1945 merkelijk is vertraagd ; alsook het bedrag van de weddeverhoging vastgesteld voor de toekenning ervan.

Art. 2.

De uitgaven en bezoldigingsgrenzen, andere dan deze bedoeld in artikel 1 van dit besluit, worden eveneens aan dezelfde spilindex 138,01 gekoppeld.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1990.

Art. 4.

Onze Ministers en Onze Staatssecretarissen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.