OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten van eedaflegging voor de personeelsleden van de vrije onderwijsinrichtingen, van de vrije diensten voor studie- en beroepsoriëntering en van de vrije psycho-medisch-sociale centra, met het oog op de betaling der staatstoelagen.

  • goedkeuringsdatum
    04 MAART 1963
  • publicatiedatum
    B.S.12/03/1963
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van de wetgeving betreffende het kleuter-, lager, middelbaar, normaal, technisch en kunstonderwijs, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de wet van 1 april 1960 betreffende de diensten voor studie- en beroepsoriëntering en de psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 augustus 1962 tot regeling van de psycho-medisch-sociale centra en van de diensten voor studie en beroepsoriëntering, inzonderheid op artikel 47;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Cultuur, Adjunct voor Nationale Opvoeding,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

De personeelsleden voor wie de vrije onderwijsinrichtingen, en de leden van het technisch personeel voor wie de vrije diensten voor studie- en beroepsoriëntering en de vrije psycho-medisch-sociale centra weddetoelagen van de Staat ontvangen, leggen schriftelijk in handen van de Minister van Cultuur, Adjunct voor Nationale Opvoeding, de eed af zoals die bepaald is in artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831.

De eedformule wordt volledig eigenhandig geschreven, gedagtekend en ondertekend door de beëdigde.

Door toedoen van de inrichtende macht wordt de akte van eedaflegging bij een ter post aangetekende brief gezonden aan de Minister van Cultuur, Adjunct voor Nationale Opvoeding.

Art. 2.

Onze Minister van Cultuur, Adjunct voor Nationale Opvoeding is belast met de uitvoering van dit besluit.