OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1956 houdende oprichting van een afdeling tot opleiding van bouwkundige tekenaars bij het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw te Antwerpen.

  • goedkeuringsdatum
    06 NOVEMBER 1981
  • publicatiedatum
    B.S.18/12/1981
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 1957 houdende coördinatie van de wetten op het technisch onderwijs;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;

Gelet op de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1956 houdende oprichting van een afdeling tot opleiding van bouwkundige tekenaars (avondlessen) bij het Nationaal Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 1962 houdende algemene regeling van de studiën in het hoger technisch onderwijs;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3, § 1, zoals het werd vervangen door artikel 18 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid de structuur en de rangschikking te bepalen van de afdeling tot opleiding van bouwkundige tekenaars bij het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw te Antwerpen;

Op de voordracht van Onze Minister van Nationale Opvoeding,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

De afdeling tot opleiding van bouwkundige tekenaars (avondlessen) opgericht bij koninklijk besluit van 26 maart 1956 bij het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw te Antwerpen, die vijf studiejaren omvat, wordt met ingang van 1 oktober 1981 vervangen door een afdeling bouwkundig tekenen met drie studiejaren en gerangschikt in het artistiek hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie.

Art. 2.

Alle overige bepalingen van het koninklijk besluit van 26 maart 1956 houdende oprichting van een afdeling tot opleiding van bouwkundige tekenaars (avondlessen) bij het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw te Antwerpen worden opgeheven met ingang van 1 oktober 1981.

Art. 3.

Onze Minister van Nationale Opvoeding is belast met de uitvoering van dit besluit.