OPGEHEVEN : Wet tot instelling van een centrale examencommissie voor de toekenning van de graad van geaggregeerde van het hoger secundair onderwijs voor de handelswetenschappen.

  • goedkeuringsdatum
    11 MAART 1954
  • publicatiedatum
    B.S.08/04/1954
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.

Elk jaar wordt voor de toekenning van de graad van geaggregeerde van het hoger secundair onderwijs voor de handelswetenschappen een centrale examencommissie ingesteld.

Deze examencommissie is samengesteld uit professoren van de vier universiteiten, op zulke wijze dat de professoren van de rijksuniversiteiten en van de vrije universiteiten in gelijken getale aangeduid worden.

De voorzitter van de examencommissie wordt buiten het onderwijzend personeel gekozen.

Art. 2.

Onder door de Koning vast te stellen voorwaarden kunnen voor gezegde Commissie het examen van geaggregeerde van het hoger secundair onderwijs voor de handelswetenschappen afleggen, de houders van een diploma van licentiaat in de handelswetenschappen, uitgereikt door een speciale aan een universiteit verbonden of door de Koning opgerichte of erkende handelshogeschool.

Dit examen slaat op de vakken bepaald bij het koninklijk besluit van 15 mei 1934 tot inrichting van de hogere scholen voor handels- en economische wetenschappen toegevoegd aan de rechtsgeleerde faculteiten der rijksuniversiteiten.

Art. 3.

De Koning benoemt de voorzitter en de leden van de bij artikel 1 ingestelde examencommissie en regelt alle aangelegenheden die betrekking hebben op haar inrichting en werking.

Art. 4.

...

(voetnoot 1)

- (1): impl. opgeh. bij K.B. 29-8-1966; Art. 197 krachtens de Wet 22-6-1964; Art. 9.