OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de benamingen van de academische graden van doctor.

 • goedkeuringsdatum
  12 OKTOBER 1994
 • publicatiedatum
  B.S.23/12/1994
 • datum laatste wijziging
  13/02/2017
 • erratum
  B.S.4-3-1995

COORDINATIE

B.Vl.R. 29-3-1995 - B.S. 10-8-1995

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 8bis;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1991 houdende vaststelling van de lijst van de academische opleidingen in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Vlaamse Interuniversitaire Raad, gegeven op 1 juli 1994;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De benamingen van de academische graden van doctor worden vastgesteld zoals bepaald in de bij dit besluit gevoegde lijst.

Art. 2.

Aan een student die de werkzaamheden van het doctoraatproefschrift heeft aangevat vóór de inwerkingtreding van dit besluit kan het universiteitsbestuur tot 31 december 1999 een doctoraat uitreiken met een reeds in gebruik zijnde benaming, anders dan in de bijgaande lijst.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1994.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage

Lijst van de benamingen van de academische graden van doctor

Gebruikte afkortingen :

KULv : Katholieke Unversiteit Leuven

LUC : Limburgs Universitair Centrum

KUBr : Katholieke Universiteit Brussel

RUCA : Universitair Centrum Antwerpen

UFSIA : Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen

UIA : Universitaire Instelling Antwerpen

RUG : Universiteit Gent

VUB : Vrije Universiteit Brussel

Studiegebied Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

- Doctor in de Wijsbegeerte

KUBr, KULv, RUG, UFSIA, VUB

- Doctor in de Moraalwetenschappen

RUG, VUB

- Doctor in de Moraalwetenschappen :

Morele begeleiding

RUG, VUB

Studiegebied Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk Recht

- Doctor in de Godgeleerdheid

KULv

- Doctor in het Kerkelijk Recht

KULv

Studiegebied Taal- en Letterkunde

- Doctor in de Taal- en Letterkunde

UIA

- Doctor in de Taalkunde

KULv, RUG, VUB

- Doctor in de Letterkunde

KULv, RUG, VUB

- Doctor in de Taal- en Letterkunde :

Romaanse Talen

KULv, RUG, VUB

- Doctor in de Taal- en Letterkunde :

Germaanse Talen

KUBr, KULv, RUG, VUB

- Doctor in de Taal- en Letterkunde :

Latijn en Grieks

KULv, RUG, UFSIA, VUB

Studiegebied Geschiedenis

- Doctor in de Geschiedenis

KUBr, KULv, RUG, UFSIA, VUB

Studiegebied Archeologie en Kunstwetenschappen

- Doctor in de Archeologie

KULv, RUG

- Doctor in de Kunstwetenschappen

KULv, RUG

- Doctor in de Kunstwetenschappen :

Musicologie

KULv

- Doctor in de Archeologie en Kunstwetenschappen

VUB

Studiegebied Rechten, Notariaat en Criminologische Wetenschappen

- Doctor in de Rechten

KUBr, KULv, RUG, UIA, VUB

- Doctor in het Notariaat

RUG, VUB

- Doctor in de Criminologische Wetenschappen

KULv, RUG, VUB

Studiegebied Psychologische en Pedagogische Wetenschappen

- Doctor in de Psychologische Wetenschappen

KULv, RUG, VUB

- Doctor in de Pedagogische Wetenschappen

KULv, RUG, VUB

- Doctor in de Pedagogische Wetenschappen : Sociale en Culturele Agogiek

VUB

Studiegebied Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen

- Doctor in de Economische Wetenschappen

KUBr, KULv, RUG, VUB

- Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen

KUBr, KULv, LUC, RUCA, RUG, UFSIA, VUB

- Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen : Handelsingenieur

KUBr, RUCA, UFSIA, VUB

- Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen : Handelsingenieur in de Beleidsinformatica

RUCA, UFSIA

Studiegebied Politieke en Sociale Wetenschappen

- Doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen

KUBr, UIA

- Doctor in de Sociale Wetenschappen

KULv

- Doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen : politieke wetenschappen

RUG

- Doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen : communicatiewetenschappen

RUG

- Doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen : sociologie

RUG

- Doctor in de Politieke Wetenschappen :

VUB

- Doctor in de Sociale Wetenschappen : sociologie

VUB

- Doctor in de Sociale Wetenschappen : communicatiewetenschappen

VUB

Studiegebied Sociale Gezondheidswetenschappen

- Doctor in de Sociale Gezondheidswetenschappen : Medisch Sociale Wetenschappen

KULv, RUG, VUB

- Doctor in de Sociale Gezondheidswetenschappen : Logopedie en Audiologie

KULv, RUG

- Doctor in de Sociale Gezondheidswetenschappen : Voedings- en Dieetleer

KULv, RUG

- Doctor in de Sociale Gezondheidswetenschappen : Gerontologie

VUB

- Doctor in de Sociale Gezondheidswetenschappen : Familiale en Sexuologische Wetenschappen

KULv

Studiegebied Lichamelijke Opvoeding, Motorische Revalidatie en Kinesitheraptie

- Doctor in de Lichamelijke Opvoeding

KULv, RUG, VUB

- Doctor in de Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

KULv, RUG, VUB

Studiegebied Wetenschappen

- Doctor in de Wetenschappen :

KULv, LUC, RUG, UIA, VUB

- Doctor in de Wetenschappen : Wiskunde

KULv, LUC, RUG, UIA, VUB

- Doctor in de Wetenschappen : Informatica

KULv, LUC, RUG, UIA, VUB

- Doctor in de Wetenschappen : Toegepaste Informatica

VUB

- Doctor in de Wetenschappen : Natuurkunde

KULv, LUC, RUG, UIA, VUB

- Doctor in de Wetenschappen : Scheikunde

KULv, LUC, RUG, UIA, VUB

- Doctor in de Wetenschappen : Biochemie

KULv, RUG, UIA, VUB

- Doctor in de Wetenschappen : Biologie

KULv, LUC, RUG, UIA, VUB

- Doctor in de Wetenschappen : Biotechnologie

RUG

- Doctor in de Wetenschappen : Geologie

KULv, RUG, VUB

- Doctor in de Wetenschappen : Geografie

KULv, RUG, VUB

Studiegebied Toegepaste Wetenschappen

- Doctor in de Toegepaste Wetenschappen

KULv, RUG, VUB

- Doctor in de Toegepaste Wetenschappen : Bouwkunde

KULv, RUG

- Doctor in de Toegepaste Wetenschappen : Mijnbouw

KULv

- Doctor in de Toegepaste Wetenschappen : Scheepsbouw

RUG

- Doctor in de Toegepaste Wetenschappen : Scheikunde

KULv, RUG

- Doctor in de Toegepaste Wetenschappen : Natuurkunde

RUG

- Doctor in de Toegepaste Wetenschappen : Materiaalkunde

KULv, RUG

- Doctor in de Toegepaste Wetenschappen : Textiel

RUG

- Doctor in de Toegepaste Wetenschappen : Elektrotechniek

KULv, RUG

- Doctor in de Toegepaste Wetenschappen : Werktuigkunde-elektrotechniek

KULv, RUG

- Doctor in de Toegepaste Wetenschappen : Computerwetenschappen

KULv, RUG

- Doctor in de Toegepaste Wetenschappen : Architectuur

KULv, RUG, VUB

Studiegebied Toegepaste Biologische Wetenschappen

- Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen

KULv, RUCA, RUG, VUB

- Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen : Scheikunde

KULv, RUG

- Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen : Landbouwkunde

KULv, RUG

- Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen : Land- en Bosbeheer

KULv, RUG

- Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen : Milieutechnologie

KULv, RUG

- Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen : Cel- en Genbiotechnologie

KULv, RUG

Studiegebied Geneeskunde

- Doctor in de Medische Wetenschappen

KULv, LUC, RUG, UIA, VUB

Studiegebied Tandheelkunde

- Doctor in de Tandheelkunde

KULv, LUC, RUG, VUB

Studiegebied Diergeneeskunde

- Doctor in de Diergeneeskundige Wetenschappen

RUCA, RUG

Studiegebied Farmaceutische Wetenschappen

- Doctor in de Farmaceutische Wetenschappen

KULv, RUG, UIA, VUB

Gecombineerde studiegebieden

- Doctor in de Oosterse Talen en Culturen

RUG

- Doctor in de Oosterse Studies : Oude Nabije Oosten

KULv

- Doctor in de Oosterse Studies : Bijbelse Wetenschappen

KULv

- Doctor in de Arabistiek en Islamkunde

KULv

- Doctor in de Sinologie

KULv

- Doctor in de Japanologie

KULv

- Doctor in de Oosteuropese Talen en Culturen

KULv, RUG

- Doctor in de Afrikaanse Talen en Culturen

RUG

- Doctor in de Vergelijkende Cultuurwetenschap

RUG

- Doctor in de Biomedische Wetenschappen

RUCA, VUB

[- Doctor in de sociale en culturele antropologie

KUL ]

B.Vl.R. van 29-3-1995