OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de academische opleidingen die slechts door één universiteit in de Vlaamse Gemeenschap worden aangeboden.

  • goedkeuringsdatum
    13 MEI 1992
  • publicatiedatum
    B.S.14/11/1992
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 142, tweede alinea, 3° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1991 houdende vaststelling van de lijst van de academische opleidingen in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het voorstel van de Vlaamse Interuniversitaire Raad van 25 februari 1992;

Op voorstel van de Gemeenschapsminister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De onderstaande opleidingen worden slechts door één universiteit aangeboden :

Studiegebied en opleiding

Universiteit

Cyclus

Studiegebied Kunstwetenschappen en Archeologie

- Musicologie

KULeuven

1e en 2e cyclus

Studiegebied Sociale Gezondheidswetenschappen

- Familiale en Seksuologische wetenschappen

KULeuven

2e cyclus

Studiegebied Toegepaste Wetenschappen

- Mijnbouw

KULeuven

2e cyclus

- Scheepsbouw

RUGent

2e cyclus

- Textiel

RUGent

2e cyclus

- Natuurkunde

RUGent

2e cyclus

Studiegebied Taal- en Letterkunde/Geschiedenis

- Oosterse Studies : Bijbelse Wetenschappen

KULeuven

1e en 2e cyclus

- Arabistiek en Islamkunde

KULeuven

1e en 2e cyclus

- Japanologie

KULeuven

1e en 2e cyclus

- Sinologie

KULeuven

1e en 2e cyclus

- Afrikanistiek

RUGent

1e en 2e cyclus

Art. 2.

De Gemeenschapsminister van Onderwijs en Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.