Wet tot vervanging van artikel 54 van de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd bij het besluit van de Regent van 31 december 1949.

  • goedkeuringsdatum
    22 OKTOBER 1990
  • publicatiedatum
    B.S.20/12/1990
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

COORDINATIE

Wet 13-4-1997 - B.S. 24-6-1997

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.

Niemand mag een beroep of een ambt uitoefenen waartoe een acamedische graad wettelijk vereist wordt, zo hij die graad en de bekrachtiging van zijn diploma niet verkregen heeft overeenkomstig de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd bij het besluit van de Regent van 31 december 1949.

Niemand kan tot notaris benoemd worden zo hij, buiten de andere vereisten, de graad van licentiaat in het notariaat en de bekrachtiging van zijn diploma niet verkregen heeft overeenkomstig de bovenvermelde coördinatie.

[Niemand wordt toegelaten om mede te dingen naar het ambt van ingenieur bij het federale, provinciale of gemeentelijke openbaar ambt als hij niet houder is van een diploma van ingenieur, burgerlijk ingenieur, landbouwkundig ingenieur, ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën, burgerlijk ingenieur-architect of bio-ingenieur, afgeleverd door een universiteit, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde Gemeenschap, of door een examencommissie die is ingesteld door de Staat of door één der Gemeenschappen.]

Wet van 13-4-1997

Evenwel worden degenen die met goed gevolg de studies aan de polytechnische afdeling van de Koninklijke Militaire School hebben voleindigd en gemachtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur, in aanmerking genomen om mede te dingen naar het ambt van ingenieur bij het openbaar ambt.

[ Eveneens toegelaten worden de houders van een diploma, behaald volgens een buitenlandse regeling, dat, met toepassing van de wet van 19 maart 1971 betreffende de gelijkwaardigheid van de buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften, beroepsopleidingen met een minimumduur van drie jaar bekrachtigt, en dat gelijkwaardig wordt geacht met een der voormelde diploma's van ingenieur.

Niemand wordt toegelaten om mede te dingen naar de ambt van dierenarts bij het federale, provinciale of gemeentelijke openbaar ambt als hij niet houder is van een diploma van doctor in de diergeneeskunde of van dierenarts, afgeleverd door een universiteit, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde Gemeenschap, of door een examencommissie die is ingesteld door de Staat of door één der Gemeenschappen.]

Wet van 13-4-1997

Art. 2.

Artikel 54 van de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd bij het besluit van de Regent van 31 december 1949, wordt opgeheven.