OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vorm van de diploma's waarbij een academische graad wordt toegekend.

  • goedkeuringsdatum
    02 DECEMBER 1992
  • publicatiedatum
    B.S.07/04/1993
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 59;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

§ 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

1° het decreet : het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap;

2° een examencommissie : een examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap als bedoeld in artikel 54 van het decreet.

§ 2. Dit besluit is van toepassing op de diploma's betreffende een academische graad uitgereikt door een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap of door een examencommissie.

Art. 2.

§ 1. Het diploma waarbij een academische graad wordt toegekend, bestaat uit het eigenlijke diploma en een diplomasupplement.

§ 2. Het eigenlijke diploma vermeldt :

1° de officiële benaming van de universiteit en zo deze meerdere vestigingsplaatsen heeft, de vestigingsplaats;

2° de benaming van de faculteit of van het ermee gelijkgesteld orgaan dat de opleiding organiseert;

3° de vermelding en de handtekening van de rector van de universiteit of van de voorzitter van de examencommissie;

4° de benaming van de academische graad en kwalificatie van de opleiding overeenkomstig de, krachtens artikel 20, tweede alinea, van het decreet door de Vlaamse Regering, vastgelegde lijst van de academische opleidingen dan wel overeenkomstig de benaming van de voortgezette academische opleidingen zoals die door het universiteitsbestuur aan de Vlaamse Regering wordt meegedeeld, behoudens het bepaalde in artikel 201 van het decreet met betrekking tot de overgangsperiode;

5° in voorkomend geval de toegekende eindbeoordeling;

6° de naam, voornaam, geboortedatum en -plaats van de gediplomeerde;

7° de plaats en datum van de uitreiking van het diploma.

Het eigenlijk diploma wordt bekleed met al naar het geval het zegel van de universiteit of het zegel van de Vlaamse Gemeenschap.

§ 3. Het diplomasupplement is het geheel van de attesten die na de voltooiing van elk studiejaar voor voltijds ingeschreven studenten of deel van een studiejaar voor deeltijds ingeschreven studenten worden uitgereikt.

Het vermeldt ten minste de volgende gegevens :

1° de naam, voornaam, geboortedatum en -plaats van de gediplomeerde;

2° vooropleiding : diploma of getuigschrift geldend als toelating tot de betreffende opleiding;

3° eventueel toelatingsexamen;

4° uitreikende universiteit, faculteit of ermee gelijk te stellen orgaan of examencommissie, die het diplomasupplement uitreikt;

5° benaming van de academische graad en de kwalificatie conform het bepaalde in artikel 2, § 2, 4° ;

6° de afstudeerrichting of specialisatie : het zwaartepunt van de opleiding;

7° aard van de opleiding : academische opleiding : eerste/tweede cyclus of voortgezette opleiding : specialisatie/aanvullende;

8° onderwijsvorm (voltijds - deeltijds);

9° voorgeschreven duur van de opleiding;

10° eventueel duur van de praktijkperiode of stages;

11° datum van aanvang van de opleiding van de betrokken universiteit;

12° datum van proclamatie;

13° de lijst van de opleidingsonderdelen waarover examen is afgelegd met vermelding van de studietijd en het aantal studiepunten;

14° eventueel verleende vrijstelling(en);

15° de eindverhandeling : met vermelding van de titel, de studietijd en het aantal studiepunten;

16° eventueel aan buitenlandse instellingen met goed gevolg doorgebrachte studieperiodes met nadere aanduiding van de instelling en betreffende opleidingsonderdelen;

17° de datum waarop het diplomasupplement is ondertekend;

18° de functie van degene die het diplomasupplement heeft ondertekend;

19° al naar het gevel het zegel van de universiteit of van de Vlaamse Gemeenschap.

§ 4. De universiteit of de examencommissie voegt bij het diploma een toelichting waarin de organisatie van het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap wordt uiteengezet.

De uiteenzetting betreft inzonderheid :

1° de structuur van het hoger onderwijs in het algemeen en die van het academisch onderwijs in het bijzonder;

2° de voorwaarden om tot de opleiding te worden toegelaten;

3° het examensysteem;

4° het studiepuntenstelsel.

Art. 3.

Het diploma van de academische graad van "Doctor" bedoeld in de artikelen 8 en 56 van het decreet vermeldt ten minste de gegevens bedoeld in artikel 2, § 2, 1° , 2° , 3° , 5° , 6° en 7° van dit besluit. Voorts geeft het diploma het studiegebied of studiegebieden aan als bedoeld in artikel 19 van het decreet waarin het doctoraat thuishoort, alsook de benaming van de academische graad van doctor met al dan niet een bijkomende kwalificatie met betrekking tot de discipline. Het diplomasupplement horend bij het diploma van "Doctor" vermeldt ten minste de gegevens genoemd in artikel 2, § 3, 1° , 2° , 3° , 5° , 6° , 12° , 17° , 18° en 19° . Bijkomend vermeldt het diplomasupplement de titel van het doctoraatsproefschrift. Voor het geval dat de student met goed gevolg een doctoraatsopleiding heeft voltooid, dient het diplomasupplement de lijst van de gevolgde opleidingsonderdelen met bijbehorende studiepunten te vermelden. Waar relevant wordt de universiteit of instelling genoemd waar het opleidingsonderdeel werd gevolgd. Het bepaalde in artikel 2, § 4, van dit besluit met betrekking tot de toelichting is van overeenkomstige toepassing op de toelichting bij het diploma van "Doctor".

Art. 4.

Het eigenlijk diploma dat wordt uitgereikt na een opleiding welke met toepassing van artikel 125 van het decreet gezamenlijk is georganiseerd, vermeldt de gegevens bedoeld in artikel 2, § 2.

Voor zover de overeenkomst inzake de gezamenlijke organisatie van onderwijsactiviteiten daaromtrent een en ander bepaalt, vermeldt het diploma zelf ook de overeenkomstige gegevens die betrekking hebben op de participerende instellingen.

De bepalingen van artikel 2, §§ 3 en 4, zijn van overeenkomstige toepassing op het diplomasupplement en de toelichting die bij het in het eerste lid bedoelde diploma horen.

Het diplomasupplement vermeldt aan welke universiteit de betreffende opleidingsonderdelen worden gevolgd.

Art. 5.

§ 1. Op verzoek van de student kan de universiteit of de examencommissie het diplomasupplement en de toelichting in een andere taal verstrekken.

§ 2. Het diploma, het diplomasupplement en de toelichting betreffende een opleiding als bedoeld in artikel 61, tweede lid van het decreet worden verstrekt in het Nederlands en in de onderwijstaal waarin de opleiding is georganiseerd.

Art. 6.

Dit besluit treedt in werking met ingang van het academiejaar 1992-1993.

Voor de attesten, zoals bedoeld in artikel 2, § 3, die betrekking hebben op de studiejaren die door de betrokken gediplomeerden werden gevolgd in het academiejaar 1992-1993 of vroeger, kan de lijst van opleidingsonderdelen, zoals bedoeld in artikel 2, § 3, 13° , vervangen worden door een over meerdere studiejaren samengestelde lijst van opleidingsonderdelen zonder vermelding van studietijd of studiepunten en volstaat de titel van de eindverhandelig met betrekking tot het vermelde in artikel 2, § 2, 15°.

Art. 7.

De Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.