OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot aanpassing aan de evolutie van de bouwkosten van de bedragen der leningen toegestaan aan de universitaire inrichtingen bij artikel 8bis, 1ste alinea, van de wet van 2 augustus 1960.

  • goedkeuringsdatum
    12 FEBRUARI 1975
  • publicatiedatum
    B.S.09/07/1975
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek, inzonderheid op artikel 8bis, ingelast bij de wet van 16 juli 1970 en gewijzigd bij de wet van 27 juli 1971;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het akkoord dd. 13 december 1974 van Onze Staatssecretaris voor Begroting;

Op de voordracht van Onze Ministers van Nationale Opvoeding,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

Een vermenigvuldiger, berekend overeenkomstig artikel 2 van onderhavig besluit, wordt toegepast op de leningen voorzien bij artikel 8bis, 1ste alinea, van de wet van 2 augustus 1960.

Art. 2.

§ 1. De vermenigvuldiger wordt bekomen door als basis te nemen de integrale vergoedingscoëfficiënt inzake oorlogsschade aan woongebouwen vastgesteld krachtens artikel 9, § 1, A, 2° , van de wetten betreffende de herstelling van oorlogsschade aan private goederen gecoördineerd op 30 januari 1954, hierna aangeduid met de uitdrukking "integrale vergoedingscoëfficiënt".

§ 2. De cijfers van de integrale vergoedingscoëfficiënten worden tot een fictieve waarde herleid op basis van de integrale vergoedingscoëfficiënt van toepassing voor het eerste semester 1970 = 1.

Het cijfer van de fictieve waarde van de integrale vergoedingscoëfficiënt houdt op bij de 4° decimaal; het laatste cijfer wordt afgerond naar de onmiddellijk hogere of lagere eenheid al naargelang de vijfde decimaal ten minste gelijk is aan 5 of lager is dan dit cijfer.

§ 3. De vermenigvuldiger van toepassing op de leningen van een bepaald begrotingsjaar is gelijk aan de fictieve waarde van de integrale vergoedingscoëfficiënt, toegepast voor het eerste semester 1970 en deze van het eerste semester van het jaar der toekenning van de lening.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1970.

Art. 4.

Onze Ministers van Nationale Opvoeding zijn belast met de uitvoering van dit besluit.