OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende uitvoering van het decreet van 21 december 1990 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1991, houdende verdeling van de leningsmachtigingen over universiteiten.

  • goedkeuringsdatum
    13 NOVEMBER 1991
  • publicatiedatum
    B.S.21/01/1992
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 21 december 1990 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1991, inzonderheid artikel 29;

Gelet op het financiedecreet van 23 oktober 1991 voor het begrotingsjaar 1992, inzonderheid artikelen 16, 17 en 42;

Gelet op het akkoord van de Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting, gegeven op 12 november 1991;

Overwegende dat het dringend noodzakelijk is over te gaan tot de verdeling van de financiële middelen over de universitaire instellingen voor het jaar 1991, rekening houdend met de reële financiële behoeften;

Op voorstel van de Gemeenschapsminister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het bedrag van de leningsmachtigingen voor het jaar 1991 vastgesteld bij artikel 29, § 2, van het decreet van 21 december 1990 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap op 210 miljoen frank, bestemd voor de financiering van de onroerende installaties voor administratie, het onderwijs en het onderzoek van de inrichtingen voor universitair onderwijs, die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden op kosten van de Gemeenschap, wordt verdeeld als volgt :

(in miljoen frank)

Universiteit Gent

155

Universitaire Instelling Antwerpen

32

Universitair Centrum Antwerpen

23

Art. 2.

Het bedrag van de leningsmachtigingen voor het jaar 1991 vastgesteld bij artikel 29, § 1, van het decreet van 21 december 1991 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap op 340 miljoen frank, bestemd voor de financiering van de onroerende installaties voor administratie, het onderwijs en het onderzoek van de vrije inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek, wordt verdeeld als volgt :

(in miljoen frank)

Katholieke Universiteit Leuven

224

Vrije Universiteit Brussel

71

Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen

16

Limburgs Universitair Centrum

16

Katholieke Universiteit Brussel (voormalig UFSAL)

3

Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen

10

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1991

Art. 4.

De Gemeenschapsminister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.