Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1983 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 167 betreffende de financiering van de universitaire investeringen.

  • goedkeuringsdatum
    15 SEPTEMBER 1986
  • publicatiedatum
    B.S.04/11/1986
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij de wetten van 9 april 1965, 27 juli 1971, 30 juli 1973, 17 januari 1974, en bij het koninklijk besluit nr. 167 van 30 december 1982;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 167 van 30 december 1982 betreffende de financiering van de universitaire investeringen, inzonderheid op artikel 5, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 274 van 31 december 1983 en de wet van 4 augustus 1986, op artikel 6, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1986 en op artikel 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 274 van 31 december 1983 en de wet van 4 augustus 1986;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 1983 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 167 betreffende de financiering van de universitaire investeringen;

Overwegende dat aan Onze Minister van Onderwijs een overeenkomst is voorgelegd welke op 2 juni 1986 werd gesloten tussen de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen, enerzijds, en het Instituut voor Tropische Geneeskunde Prins Leopold te Antwerpen, anderzijds, met het doel laatstgenoemde partij in staat te stellen zo snel mogelijk dringende bouwwerken uit te voeren;

Overwegende dat, luidens voormelde overeenkomst, eerstgenoemde partij ermee instemt dat van het bedrag van het trekkingsrecht dat haar bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 15 april 1983 is toegekend, een som van 21 miljoen frank wordt afgenomen om te worden toegevoegd aan het bedrag dat bij datzelfde artikel aan laatstgenoemde partij is toegekend; en laatstgenoemde partij er, op haar beurt, in toestemt dat, bij de eerstvolgende verdeling van trekkingsrechten welke, overeenkomstig artikel 6 van de wet van 2 augustus 1960 voor bouwleningen zijn bestemd, de som van 21 miljoen frank van het bedrag dat haar toekomt zal worden afgenomen om te worden gevoegd bij het bedrag dat aan eerstgenoemde partij toekomt;

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

In artikel 2 van het koninklijk besluit van 15 april 1983 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 167 betreffende de financiering van de universitaire investeringen worden volgende wijzigingen aangebracht : ...

Art. 2.

Bij de eerstvolgende verdeling van de voor bouwleningen bestemde trekkingsrechten, bedoeld in artikel 6 van de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek, zal een som van 21 miljoen frank afgenomen worden van het bedrag dat toekomt aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde Prins Leopold te Antwerpen, om te worden toegevoegd aan het bedrag dat toekomt aan de Universitaire Faculteit Sint-Ignatius te Antwerpen.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1980.

art. 4.

Onze Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.