Wet betreffende de financiering van de universitaire investeringen. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    16 JULI 1970
  • publicatiedatum
    B.S.04/09/1970
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

COORDINATIE

Wet 27- 7-1971 - B.S. 17-9-1971

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

...

HOOFDSTUK IV. Algemene bepalingen

Art. 10.

De krachtens deze wet toegestane leningen worden met veertig jaarlijkse aflossingen terugbetaald :

1° vanaf het elfde jaar volgend op hun toekenning, wanneer zij toegestaan worden ten behoeve van de verrichtingen welke rechtstreeks bijdragen tot [de verwerving,] de oprichting, de uitbreiding, de verbouwing en de modernisering van de onroerende installaties, bestemd voor de administratie, het onderwijs en het onderzoek;

2° vanaf het vierde jaar volgend op hun toekenning, wanneer zij toegestaan worden ten behoeve van de verrichtingen welke rechtstreeks bijdragen tot [de verwerving,] de oprichting, de uitbreiding, de verbouwing en de modernisering van onroerende installaties, bestemd voor sociale doeleinden.

Wet van 27- 7-1971

...