Besluit houdende uitvoering van de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van de diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek tot vaststelling van de rentevoet voor een krediet van 223.906.000 frank - Tranche 1991 - aan de Vlaamse Vrije Universiteiten.

  • goedkeuringsdatum
    21 NOVEMBER 1991
  • publicatiedatum
    B.S.20/12/1991
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

Gelet op de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van de diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek, inzonderheid op het artikel 8bis, ingelast door de wet van 16 juli 1970 gewijzigd inzonderheid door de wet van 27 juli 1971 en aangevuld door het koninklijk besluit nr. 167 van 30 december 1982;

Gelet op de wet van 4 augustus 1986 tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend personeel van het universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van de onderwijswetgeving inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten, inzonderheid op artikel 73;

Overwegende dat krachtens deze bepalingen het bedrag van de investeringskredieten die zullen worden toegestaan overeenkomstig artikel 6 van voormelde wet tweehonderd drieentwintig miljoen negenhonderdenzesduizend frank bedraagt, aan te rekenen op tranche 1991;

Overwegende dat bij toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 oktober 1979 houdende wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 24 oktober 1978 houdende uitvoering van de wet van 2 augustus 1960 de rentevoet dient te worden bepaald die de Algemene Spaar- en Lijfrentekas zal toepassen op bedoelde kredieten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 november 1991;

Overwegende dat het noodzakelijk is de rentevoet vast te stellen voor de tranche 1991,

Besluit :

Artikel 1.

De door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas toe te passen rentevoet op een kredietbedrag van 223.906.000 frank (tweehonderddrieëntwintig miljoen negenhonderdenzesduizend frank) - tranche 1991 - wordt vastgesteld op 9,35 ten honderd's jaars, de rente jaarlijks betaalbaar zijnde na vervallen termijn.

De rentevoet van de investeringskredieten is herzienbaar op elk vijfjaarlijkse vervaldag in intresten.

Op de vijfde en tiende jaarlijkse vervaldag zal de rentevoet deze zijn van het hoogste rendementspercentage toegekend aan de banken en de spaarbanken op de normale openbare lening van de openbare sector waarvan de aanvang van de openbare inschrijvingsperiode het dichtst de datum van drie maand vóór de kapitaalsvervaldag waarop de rentevoetherziening van de kredieten plaatsheeft benadert, verhoogd met 0,10 % het geheel afgerond op de naasthogere halve deciem of deciem.

Indien dusdanige verwijzing inzonderheid ingevolge het wegvallen van uitgiften, gedurende een ononderbroken periode van tenminste zes maanden, onmogelijk blijkt, zijn de partijen akkoord een referterentevoet te zoeken in functie van de op dat ogenblik geldende marktvoorwaarden.

Art. 2.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1991.