OPGEHEVEN : Financiedecreet voor het begrotingsjaar 1992.

  • goedkeuringsdatum
    23 OKTOBER 1991
  • publicatiedatum
    B.S.05/12/1991
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

...

Art. 15.

§ 1. Aan de vrije universiteiten en de diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek, worden leningsmachtigingen toegekend ten belope van 850.000.000 frank voor de financiering van de onroerende installaties bestemd voor de administratie, het onderwijs en het onderzoek voor de eerste drie maanden van 1992.

§ 2. Aan de inrichtingen voor universitair onderwijs die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden op kosten van de Gemeenschap worden leningsmachtigingen toegekend ten belope van 52.500.000 frank voor de financiering van de onroerende installaties bestemd voor de administratie, het onderwijs en het onderzoek.

§ 3. De hiernavolgende bepalingen zijn niet van toepassing voor de in de paragrafen 1 en 2 bedoelde leningsmachtingen :

- artikel 6, eerste en derde lid, van de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van diverse inrichtingen van hoger onderwijs en voor het wetenschappelijk onderzoek;

- artikel 10 van de wet van 16 juli 1970 betreffende de financiering van de universitaire investeringen.

...

Art. 17.

De hiernavolgende bepalingen zijn niet van toepassing voor de leningsmachtingen voor het begrotingsjaar 1991 :

- artikel 6, 1° en 3° lid van de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor het wetenschappelijk onderzoek;

- artikel 10 van de wet van 16 juli 1970 betreffende de financiering van de universitaire investeringen.

Art. 18.

Gedurende de eerste drie maanden van het jaar 1992 wordt de Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting ertoe gemachtigd op voordracht van de Gemeenschapsminister van Openbare Werken en Verkeer, de waarborg van de Vlaamse Gemeenschap te hechten aan een lening, op te nemen door de Vlaamse Regering aan te wijzen rechtspersoon. De opbrengst van deze lening wordt door de Vlaamse Gemeenschap besteed ten belope van 81.000.000 frank ten behoeve van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Gent ter uitvoering van artikel 44 van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen.

...

Art. 42.

Dit decreet treedt in werking op 1 januari 1992, met uitzondering van de artikelen 16 en 17 die uitwerking hebben op 1 januari 1991.