Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de Vrije Universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek en houdende vaststelling van de rentevoet voor de tranche 1983.

  • goedkeuringsdatum
    24 OKTOBER 1983
  • publicatiedatum
    B.S.24/11/1983
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van de diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek, inzonderheid het artikel 8bis, ingelast door de wet van 16 juli 1970 gewijzigd door de wetten van 27 juli 1971, van 28 juli 1977 en van 6 maart 1981, en aangevuld met het koninklijk besluit nr. 167 van 30 december 1982;

Overwegende dat krachtens deze bepalingen, het bedrag van de leningen die zullen worden toegestaan, overeenkomstig artikel 6 van de voormelde wet, voor het jaar 1983 in totaal twee miljard vijfhonderd achtenveertig miljoen frank bedraagt;

Overwegende dat bij toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 oktober 1979, houdende wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 24 oktober 1978 houdende uitvoering van de wet van 2 augustus 1960, de rentevoet dient te worden bepaald die de Algemene Spaar- en Lijfrentekas zal toepassen op bedoelde leningen;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

De door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas toe te passen rentevoet op de leningstranche van twee miljard vijfhonderd achtenveertig miljoen frank voor het jaar 1993 wordt vastgesteld op 12,05 pct. 's jaars, de rente jaarlijks betaalbaar zijnde na vervallen termijn.

Voor de periode van 1 juli 1988 tot 30 juni 1983, zal de rentevoet 0,25 pct. hoger liggen dan het hoogste rendementspercentage, afgerond op de naasthogere deciem of halve deciem, toegekend aan de banken en privé-spaarkassen op de openbare lening van de openbare sector waarvan de openbare inschrijvingsperiode het dichtst de datum van 30 juni 1988 zal benaderen.

Voor de periode van 1 juli 1993 tot 30 juni 1998, zal de rentevoet 0,25 pct. hoger liggen dan het hoogste rendementspercentage, afgerond op de naasthogere deciem of halve deciem, toegekend aan de banken en privé-spaarkassen op de openbare lening van de openbare sector waarvan de openbare inschrijvingsperiode het dichtst de datum van 30 juni 1983 zal benaderen.

Wanneer de Algemene Spaar- en Lijfrentekas geen gebruik maakt van het recht dat zij zich heeft voorbehouden, op de 15e of op de 30e jaarlijkse vervaldag vaf de interesten, de door haar toegekende leningen over te dragen aan de Staat, wordt de rentevoet eveneens herzien en, voor de periode die aanvangt op 1 juli 1998 of op 1 juli 2013 vastgesteld volgens het rendementspercentage, afgerond op de naasthogere deciem of halve deciem, toegekend aan de banken en privé-spaarkassen op de openbare lening van de openbare sector waarvan de openbare inschrijvingsperiode het dichtst de datum 30 juni 1998 of 30 juni 2013 zal benaderen.

Art. 2.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 januari 1983.

Art. 3.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.