Wet tot wijziging van de wet van 12 augustus 1911 houdende toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan de hogescholen te Brussel en te Leuven en tot wijziging van de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    28 MEI 1970
  • publicatiedatum
    B.S.25/06/1970
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

...

Art. 7.

De Vrije Universiteit te Brussel, oorspronkelijk erkend bij de wet van 12 augustus 1911, thans genoemd "Université Libre de Bruxelles - Vrije Universiteit Brussel", wordt ontbonden en wordt als tweetalige instelling geacht te bestaan voor haar vereffening.

...

Art. 10.

De "Vrije Universiteit Brussel", de "Université libre de Bruxelles" alsmede van bij hun oprichting af, de "Katholieke Universiteit te Leuven" en de "Université catholique de Louvain" genieten de voordelen en zijn onderworpen aan de verplichtingen voorzien in de hoofdstukken II en III van de wet van 2 augustus 1960, zoals gewijzigd bij de wet van 24 juli 1969.

Art. 11.

De wet heeft uitwerking met ingang van 10 oktober 1969.

...