OPGEHEVEN : Wet houdende nieuwe maatregelen van de universitaire expansie. (uittreksel).

  • goedkeuringsdatum
    28 MEI 1971
  • publicatiedatum
    B.S.17/07/1971
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

...

Art. 20.

Een universiteit of een met de universiteiten gelijkgestelde instellingen die met ingang van het academiejaar 1971-1972 andere universitaire studierichtingen opricht dan die welke leiden tot het behalen van de diploma's waartoe zij bij de wet gemachtigd is, zal geen aanspraak kunnen maken op de financiering vanwege het Rijk.

...

Art. 22.

In de provincie Luxemburg kan de Staat een universitaire instelling oprichten of erkennen en subsidiëren, die ermee belast is, in overleg met de universiteiten en gelijkgestelde instellingen, het toegepast wetenschappelijk onderzoek en sommige te bepalen vormen van post-graduaat onderwijs te bevorderen en te coördineren.

De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit de werkings- en subsidiëringsvoorwaarden van een dergelijke instelling.

(voetnoot 1)

- (1): K.B. 19-7-1972 (B.S. 9-9-1972)