OPGEHEVEN : Wet tot aanvulling, wat betreft de overgangsbepalingen, van de wet van 9 april 1965 houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie.

  • goedkeuringsdatum
    06 JULI 1972
  • publicatiedatum
    B.S.09/09/1972
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

...

Art. 4.

§ 1. Tot beloop van het bedrag van het pensioen en de toelagen die de bij deze wet bedoelde personeelsleden van het Universitair Instituut voor de Overzeese Gebieden te Antwerpen en van de Economische Faculteit van Henegouwen te Bergen genieten krachtens het pensioenreglement dat op hen toepasselijk was aan de voornoemde Instituten, treedt de Staat in de rechten en verhaalmiddelen die voornoemde personen kunnen uitoefenen op grond van voormeld pensioenreglement.

§ 2. Het bedrag van het pensioen en van de toelagen die voornoemde personen en hun rechthebbenden hebben genoten met ingang van de datum van de inwerkingtreding van de wet van 9 april 1965 tot de bekendmaking van deze wet komt in mindering van hetgeen de Staat bij toepassing van deze wet hun verschuldigd is.

Voor de schuldvorderingen die ingevolge voorgaande bepaling ontstaan, neemt de vijfjarige verjaring, bepaald bij de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van de schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën, een aanvang op de dag van de bekendmaking van deze wet.

Art. 5.

Deze wet heeft uitwerking met ingang van 27 april 1965.