OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek.

  • goedkeuringsdatum
    09 MAART 1981
  • publicatiedatum
    B.S.18/04/1981
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek, inzonderheid op artikel 8bis, ingelast bij de wet van 16 juli 1970 en gewijzigd bij de wetten van 27 juli 1971, 30 juli 1973 en 28 juli 1977;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 december 1974 tot vaststelling van de fysische en financiƫle normen die dienen te worden in acht genomen voor de universitaire investeringen van onroerende aard, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 augustus 1975, 2 maart 1979 en 26 maart 1980;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 februari 1975 tot aanpassing aan de evolutie van de bouwkosten van de bedragen der leningen toegestaan aan de universitaire inrichtingen bij artikel 8bis, 1e alinea, van de wet van 2 augustus 1960;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 maart 1975 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van rentetoelagen tot het bouwen van restaurants en tehuizen voor universiteitsstudenten;

Op de voordracht van Onze Minister, Adjunct voor Nationale Opvoeding,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

Bij toepassing van artikel 8bis, vierde lid, van de wet van 2 augustus 1960 wordt aan de Vrije Universiteit Brussel een bedrag van 1.197.120.000 frank toegekend.

Art. 2.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1980.

Art. 3.

Onze Minister, Adjunct voor Nationale Opvoeding, is belast met de uitvoering van dit besluit.