Wet tot wijziging van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    17 JANUARI 1974
  • publicatiedatum
    B.S.14/08/1974
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

COORDINATIE

(1) Decr. van 09/04/1992 (B.S. 16/05/1992)

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

...

Art. 6.

De rechten die voor de "Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles - [1Decr. van 09/04/1992
B.S. 16/05/1992
Katholieke Universiteit Brussel1Decr. van 09/04/1992
B.S. 16/05/1992
] te Brussel" voortvloeien uit bovenbedoelde wetsbepalingen worden met ingang van het in werking treden van deze wet geacht overgegaan te zijn respectievelijk op de "Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles" en op de " [1Decr. van 09/04/1992
B.S. 16/05/1992
Katholieke Universiteit Brussel1Decr. van 09/04/1992
B.S. 16/05/1992
] te Brussel".

Art. 7.

De staatswaarborg verleend voor het in werking treden van deze wet, voor leningen aangegaan door de "Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles - [1Decr. van 09/04/1992
B.S. 16/05/1992
Katholieke Universiteit Brussel1Decr. van 09/04/1992
B.S. 16/05/1992
] te Brussel" met het oog op de investeringen overeenkomstig de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek, gewijzigd bij de wetten van 9 april 1965, 24 juli 1969 en van 16 juli 1970, gaat van rechtswege over op hetzij de [1Decr. van 09/04/1992
B.S. 16/05/1992
Katholieke Universiteit Brussel1Decr. van 09/04/1992
B.S. 16/05/1992
] à Bruxelles", hetzij de "Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius te Brussel", naargelang de investering voor de ene dan wel de andere instelling is bedoeld.

Art. 8.

Deze wet treedt in werking op 1 oktober 1973.

De toelagen op grond van de wet van 27 juli 1971 worden toegekend met ingang van 1 januari 1973.