Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 31, § 1, laatste lid, van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen, zoals gewijzigd.

  • goedkeuringsdatum
    21 OKTOBER 1980
  • publicatiedatum
    B.S.12/12/1980
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen, gewijzigd bij de wetten van 17 januari 1974 en 5 januari 1976, inzonderheid op artikel 31, § 1, laatste lid;

Gelet op de statistiek van de studenten voor de academiejaren 1977-1978, 1978-1979 en 1979-1980, in de studierichtingen A, B en C van de universitaire instellingen, vermeld in artikel 25, a tot f, van voornoemde wet van 27 juli 1971;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, eerste lid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Op de voordracht van Onze Ministers van Nationale Opvoeding en van Onze Minister, adjunct voor Nationale Opvoeding,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

Voor de universitaire instellingen vermeld in artikel 25, a tot f, van voornoemde wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen, wordt voor de academiejaren 1979-1980, 1980-1981 en 1981-1982, het minimumbasiscijfer toepasselijk op ieder der studierichtingen A, B en C, vastgesteld als volgt :

Studierichtingen

Indeling van de studenten %

Minimumbasiscijfer studenten

A

45,75

2.173

B

33,14

1.574

C

21,11

1.003

Totaal

100

4.750

Art. 2.

Onze Ministers van Nationale Opvoeding en Onze Minister, adjunct voor Nationale Opvoeding zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.