Wet op de financiering en de controle van de universitaire instellingen.

  • goedkeuringsdatum
    27 JULI 1971
  • publicatiedatum
    B.S.17/09/1971
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    28/03/2019

COORDINATIE

Wet 17-1-1974 - B.S. 14-8-1974

Wet 2-7-1981 - B.S. 8-7-1981

Wet 21-6-1985 - B.S. 6-7-1985

Wet 1-8-1985 - B.S. 6-8-1985

K.B. 5-8-1986 - B.S. 21-8-1986

K.B. 31-3-1987 - B.S. 16-4-1987

Wet 1-8-1988 - B.S. 2-9-1988

Decr. 5-7-1989 - B.S. 25-8-1989

Decr. 12-6-1991 - B.S. 4-7-1991

Wet 21-12-1998 - B.S. 30-12-1998

Decr. 01/03/2019 - 28/03/2019

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

[...]

Decr. van 12-6-1991

TITEL II. - Financiering van de gewone uitgaven van de universitaire inrichtingen

HOOFDSTUK I. - Financiering van de werkingsuitgaven

[...]

Decr. van 12-6-1991

Art. 27.

[...]

Decr. van 12-6-1991

§ 3. [...]

Decr. van 12-6-1991

2° [...]

Wet van 21-12-1998

[...]

Decr. van 12-6-1991

HOOFDSTUK II. - Financiering van de emeritaten en pensioenen van het onderwijzend personeel

[...]

Decr. van 12-6-1991

Art. 38.

Met ingang van 1 juli 1971 wordt jaarlijks aan de "Vrije Universiteit Brussel", aan de "Université libre de Bruxelles", aan de "Katholieke Universiteit te Leuven", aan de "Université catholique de Louvain", aan de "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen", [aan de Facultés universitaires St-Louis à Bruxelles", aan de Universitaire Faculteiten St-Aloysius te Brussel"], aan de "Faculté polytechnique de Mons", aan de Faculté universitaire catholique de Mons", en aan de "Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur", een toelage toegekend welke uitsluitend wordt aangewend voor de dienst der pensioenen van de leden van het onderwijzend personeel van deze inrichtingen, die voor 1 juli 1971 op rust zijn gesteld.

De toelage is gelijk aan de financiële last welke werkelijk door elke inrichting voor de dienst der pensioenen wordt gedragen bij toepassing van haar reglement dat op 1 januari 1971 van kracht is.

De Koning stelt vast welke verantwoordingsstukken elke inrichting moet voorleggen voor de berekening van de toelage. Hij bepaalt de controlemodaliteiten.

Wet van 17-1-1974

HOOFDSTUK III. Verplichtingen van deuniversitaire inrichtingen

[...]

Decr. van 12-6-1991

Art. 43.

[...]

Decr. van 12-6-1991

§ 2. [...]

Decr. van 01/03/2019

TITEL III. - Toezicht op de universitaire inrichtingen

Art. 45.

§ 1. [...]

Decr. van 12-6-1991

[Hun dienstjaren als regeringscommissaris worden gelijkgesteld met academische dienstjaren.]

Wet van 1-8-1988

[...]

Decr. van 12-6-1991

- (1): In afwijking wordt voor het begrotingsjaar 1991 aan het Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen een terugvorderbaar voorschot toegekend tot een maximaal bedrag van 53.700.000 frank. De modaliteiten van deze toekenning worden bepaald door de Vlaamse Regering. (Decr. 21-12-1990; Art. 116)