Herstelwet, art. 82.

  • goedkeuringsdatum
    31 JULI 1984
  • publicatiedatum
    B.S.10/08/1984
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

...

HOOFDSTUK IV. -Reconversie en selectieve ondersteuning van de economische activiteit en van de investeringen

...

Afdeling 4. -Onderzoek en ontwikkeling

Art. 82.

De Minister die is belast met het Wetenschapsbeleid en de bevoegde Ministers inzake universitair onderwijs, wetenschappelijke openbare dienstverlenende onderzoekingen en activiteiten, zullen een meerjarenplan indienen ter bevordering van het wetenschappelijk potentieel van België waarin de prioritaire programma's worden omschreven en de acties worden vastgesteld die noodzakelijk zijn voor een zo efficiënt mogelijke aanwending van de kredieten die de Staat rechtstreeks besteedt aan het onderzoek van allerhande aard, de wetenschappelijke openbare dienstverlenende activiteiten alsook de internationale wetenschappelijke en technische activiteiten.

Het plan zal worden opgesteld op grond van een oogmerk volgens welk het totale bedrag van de kredieten waarvan sprake in het vorige lid, geleidelijk zal worden opgetrokken om, van 1989 af, 2,8% te bedragen van het totale bedrag van de Rijksuitgaven, zonder rekening te houden met de last van de Rijksschuld en de totale kredieten bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de gewone wet tot hervorming der instellingen van 9 augustus 1980.

Dit plan zal door de Ministerraad worden goedgekeurd en voor 31 december 1984 aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

...