OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende financiering van de schijf 1992 van de speciale fondsen voor het onderzoek in de universitaire instellingen.

  • goedkeuringsdatum
    31 JULI 1992
  • publicatiedatum
    B.S.14/11/1992
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;

Gelet op het decreet van 25 juni 1992 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 oktober 1961 tot regeling van de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 5 van 18 april 1967 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 1965 betreffende de financiering van programma's van collectief fundamenteel wetenschappelijk onderzoek;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 april 1985 houdende financiering van een speciaal fonds voor het onderzoek in de universitaire instellingen, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 28 november 1986, 6 januari 1988 en 25 oktober 1988, door het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 1989, 4 april 1990 en 27 maart 1991;

Gelet op het akkoord van de Gemeenschapsminister bevoegd voor begroting, gegeven op 30 juli 1992;

Op voorstel van de Gemeenschapsminister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Art. 1.

Het bedrag van F 378.900.000, ingeschreven in basisallocatie 01.17.26 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 tot spijzing van de speciale fondsen voor het onderzoek in de universitaire instellingen, wordt als volgt verdeeld :

- voor de Katholieke Universiteit Leuven : een bedrag van F. 192.784.320;

- voor de Vrije Universiteit Brussel : een bedrag van F. 53.349.120;

- voor de Universiteit Gent : een bedrag van F. 88.283.700;

- voor de Universitaire Instelling Antwerpen : een bedrag van F. 23.453.910;

- voor de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen : een bedrag van F. 15.762.240;

- voor het Universitair Centrum Antwerpen : een bedrag van F. 5.266.710.

Art. 2.

De Gemeenschapsminister, bevoegd voor Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.