OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor het bepalen van het aantal studenten in de universitaire instellingen bedoeld in artikel 27, § 1 van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen.

  • goedkeuringsdatum
    04 AUGUSTUS 1972
  • publicatiedatum
    B.S.26/08/1972
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

K.B. 7-4-1977 - B.S. 25-5-1977

K.B. 16-12-1981 - B.S. 5-1-1982

Decr. 12-6-1991 - B.S. 4-7-1991

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van hoger onderwijs; inzonderheid op artikel 1, gewijzigd door de wet van 28 mei 1971;

Gelet op de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd bij het besluit van de Regent van 31 december 1949, zoals ze later gewijzigd werden;

Gelet op de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, zoals ze later gewijzigd werd;

Gelet op de wet van 28 mei 1971 houdende nieuwe maatregelen voor de universitaire expansie, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen, inzonderheid op de artikelen 25 en 27, § 1, lid 2;

Gelet op de wet van 23 december 1946 houdende oprichting van een Raad van State, inzonderheid op artikel 2, lid 2;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Op de voordracht van Onze Ministers van Nationale Opvoeding, van Onze Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid en -programmatie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

[...]

Decr. van 12-6-1991

HOOFDSTUK IV. - Publikatie en controle vande statische gegevens

Art. 9.

[De statistische gegevens, bestemd voor de berekening van de jaarlijkse uitkeringen bedoeld in artikel 1, worden voor 1 maart en in de vereiste vorm overgemaakt aan de Minister tot wiens bevoegdheid het universitair onderwijs behoort.

Deze statistische gegevens bestaan uit :

a) een samenvattende tabel, overeenkomstig het bij dit besluit gevoegd model;

b) de opgave per student van alle gegevens die een berekeningselement of een financieringsvoorwaarde vormen, met uitsluiting evenwel van de persoonlijke - nominatieve gegevens.

De codificatienormen waaraan de gegevens moeten voldoen worden vastgesteld door de Ministers tot wier bevoegdheid het universitair onderwijs en het wetenschapsbeleid behoren.]

K.B. van 16-12-1981

Art. 10.

De controle voor de werkelijkheid van deze statistische gegevens wordt uitgevoerd door de regeringscommissaris of -afgevaardigde.

Alle correspondentie door de universitaire instelling gericht aan de Minister waarvan ze afhangt, en die betrekking heeft op de bepaling van het aantal in aanmerking te nemen studenten met het oog op de vaststelling, de wijziging of de regularisatie van het bedrag van de jaarlijkse uitkeringen bepaald in artikel 1, wordt vooraf voorgelegd aan de regeringscommissaris of -afgevaardigde.

Art. 11.

De betwistingen betreffende de bepaling van het aantal studenten worden beslecht door de Minister tot wiens bevoegdheid het universitair onderwijs behoort, de betrokken instelling behoord. De beslissingen dienen met redenen omkleed te worden.

Art. 12.

De publikatie van de statistische gegevens die als basis dienen voor de financiering van de gewone uitgaven van de universitaire instellingen, wordt verzekerd door de Universitaire Stichting.

[Deze gegevens worden jaarlijks, voor 31 maart, in de vereiste vorm door de Ministers tot wier bevoegdheid het universitair onderwijs behoort, overgemaakt aan de Universitaire Stichting en aan de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort.

De Universitaire Stichting neemt deze gegevens op in haar jaarverslag, dat overeenkomt met het begrotingsjaar waarvoor zij in aanmerking komen.

Zij worden gepubliceerd in een tabel per instelling, overeenkomstig het bij dit besluit gevoegde model.]

K.B. van 7-4-1977

[...]

Decr. van 12-6-1991