OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot regeling van de aanpassing aan de schommelingen van het indexcijfer der kleinhandelsprijzen van het Rijk, van de toelagen bepaald bij de wet van 3 augustus 1960 houdende toekenning van sociale voordelen aan de universiteiten en gelijkgestelde inrichtingen.

  • goedkeuringsdatum
    05 JUNI 1968
  • publicatiedatum
    B.S.11/09/1968
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 9 april 1965 houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie, inzonderheid op de artikelen 69 en 92, 2° ;

Gelet op de wet van 3 augustus 1960 houdende toekenning van sociale voordelen aan de universiteiten en gelijkgestelde inrichtingen;

Gelet op de wet van 12 april 1960 tot eenmaking van de verschillende stelsels van koppeling aan het indexcijfer der kleinhandelsprijzen;

Gelet op het akkoord van de Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, d.d. 14 maart 1968;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Nationale Opvoeding en van Onze Minister-Staatssecretaris voor Nationale Opvoeding,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

De aanpassing van het bedrag der toelagen in de wet van 3 augustus 1960, houdende toekenning van sociale voordelen aan de universiteiten en gelijkgestelde inrichtingen, aan de schommelingen van het indexcijfer der kleinhandelsprijzen van het Rijk, wordt geregeld overeenkomstig artikel 3, 1° , van de wet van 12 april 1960

(voetnoot 1)

tot eenmaking van de verschillende stelsels van koppeling aan het indexcijfer der kleinhandelsprijzen.

Art. 2.

De bedragen vastgesteld in artikel 2 van de wet van 3 augustus 1960, houdende toekenning van sociale voordelen aan de universiteiten en gelijkgestelde inrichtingen, gewijzigd door de wet van 9 april 1965 houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie, worden gekoppeld aan het indexcijfer 126,5. Deze bedragen worden verhoogd of verminderd met 2,5 pct. wanneer het referentie-indexcijfer 129,25 bereikt of tot op 123,75 daalt. Daarna worden zij verhoogd of verminderd met 2,5 pct. telkens wanneer het referentie-indexcijfer stijgt of daalt met 2,75 punten ten opzichte van het indexcijfer dat de vorige verhoging of daling gerechtvaardigd heeft.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1966.

Art. 4.

Onze Minister van Nationale Opvoeding en Onze Minister-Staatssecretaris voor Nationale Opvoeding zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

- (1): Wet 12-4-1960 opgeheven bij Wet 2-8-1971; Art. 8, § 2.