OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag der inschrijvingsgelden in het College voor ontwikkelingslanden van het Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen.

  • goedkeuringsdatum
    09 AUGUSTUS 1974
  • publicatiedatum
    B.S.13/02/1975
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, inzonderheid op artikel 4, § 2, ingevoegd door artikel 14 van de wet van 9 april 1965 houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie, en op de artikelen 56 en 64;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, eerste lid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Nationale Opvoeding,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

De bepalingen van het koninklijk besluit van 4 augustus 1972 tot vaststelling van het bedrag van de inschrijvingskosten in de universitaire instellingen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 14 juni 1973, zijn van toepassing op de studenten van het College voor de Ontwikkelingslanden van het Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen voor wat betreft de inschrijving op de rol, de inschrijving voor de cursussen, practica en oefeningen en de inschrijving voor de examens.

Art. 2.

De ontvangen gelden worden gestort als ontvangsten in het patrimonium van het Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking met ingang van het academiejaar 1974-1975.

Art. 4.

Onze Minister van Nationale Opvoeding is belast met de uitvoering van dit besluit.