OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning van een universitair steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming.

  • goedkeuringsdatum
    07 JULI 2000
  • publicatiedatum
    B.S.22/08/2000
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

B.Vl.R. 23-2-2001 - B.S. 28-4-2001

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 169bis, ingevoegd bij artikel III.38, 2° van het decreet van 18 mei 1999 betreffende het onderwijs X;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1999 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de universitaire steunpunten, inzonderheid artikel 6;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 april 2000 houdende oproep tot de kandidaten inzake het verlenen van een Subsidie aan een universitair Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming, inzonderheid op de artikelen 4, 5 en 6;

Gelet op het advies van de adviescommissie gegeven op 16 juni 2000;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme en de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming.

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

§ 1. In toepassing van artikel 6, laatste lid van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1999 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de universitaire steunpunten wordt voor het thema "werkgelegenheid, arbeid en vorming" het consortium van onderzoeksgroepen verbonden aan de K.U. Leuven, de Universiteit Gent, de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen, UFSIA als steunpunt erkend.

§ 2. De erkenning wordt toegekend voor [zes] jaar.

B.Vl.R. van 23-2-2001

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2001.