OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het reglement voor de verkiezing van de leden van de raad van bestuur van de Universiteit Gent.

  • goedkeuringsdatum
    12 FEBRUARI 1992
  • publicatiedatum
    B.S.30/04/1992
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

B.Vl.R. 13-5-1992 - B.S. 28-7-1992

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, inzonderheid op artikel 18;

Gelet op het voorstel van de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent, goedgekeurd in zijn vergadering van 19 december 1991;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de eerste verkiezing van de studentenvertegenwoordiging zal doorgaan in april 1992, en betrokkenen daartoe de nodige voorbereidingstijd moet worden geboden;

Op voorstel van de Gemeenschapsminister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

§ 1. Het reglement voor de verkiezing van de leden van de raad van bestuur van de Universiteit Gent, voorgesteld door de Raad in zijn vergadering van 19 december 1991 krachtens artikel 18 van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, wordt vastgesteld zoals bepaald in de bij dit besluit gevoegde bijlage.

§ 2. In afwijking van bepaalde terzake in het reglement vindt de eerste verkiezing van de vertegenwoordigers van de studenten en hun opvolgers plaats ten laatste op 15 mei 1992.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 20 februari 1992.

Art. 3.

De Gemeenschapsminister bevoegd voor Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

REGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE UNIVERSITEIT GENT

HOOFDSTUK I. - De kiezers

Artikel 1. [Voor de verkiezing van de 12 vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel en hun opvolgers in de raad van bestuur, zijn stemgerechtigd :

- de personeelsleden die, op de dag van de afsluiting van de kiezerslijsten, behoren tot het zelfstandig academisch personeel;

- de personeelsleden die, tussen de dag van de afsluiting van de kiezerslijsten en de dag van de verkiezingen, voor het eerst of opnieuw aan de Universiteit Gent benoemd of aangesteld worden en behoren tot het zelfstandig academisch personeel.

Deze stemgerechtigde leden worden ingedeeld in 12 kiesomschrijvingen :

- de kiesomschrijving 1, zijnde deze van de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte;

- de kiesomschrijving 2, zijnde deze van de Faculteit van de Rechtsgeleerdheid;

- de kiesomschrijving 3, zijnde deze van de Faculteit van de Wetenschappen;

- de kiesomschrijving 4, zijnde deze van de Faculteit van de Geneeskunde;

- de kiesomschrijving 5, zijnde deze van de Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen;

- de kiesomschrijving 6, zijnde deze van de Faculteit van de Economische Wetenschappen;

- de kiesomschrijving 7, zijnde deze van de Faculteit van de Diergeneeskunde;

- de kiesomschrijving 8, zijnde deze van de Faculteit van de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen;

- de kiesomschrijving 9, zijnde deze van de Faculteit van de Landbouwwetenschappen;

- de kiesomschrijving 10, zijnde deze van de Faculteit van de Farmaceutische Wetenschappen;

- de kiesomschrijving 11, zijnde deze van de Faculteit van de Politieke en Sociale Wetenschappen;

- de kiesomschrijving 12, zijnde deze die alle vorige kiesomschrijvingen omvat.

De stemgerechtigde leden van het zelfstandig academisch personeel zijn enkel stemgerechtigd voor de kiesomschrijvingen waartoe de faculteit of het daarmee gelijkgesteld orgaan behoort waaraan zij benoemd of aangesteld zijn.]

( B.Vl.R. 13-5-1992)

Art. 2. [Voor de verkiezingen van de twee vertegenwoordigers van het assisterend academisch personeel en hun opvolgers in de Raad van Bestuur, zijn stemgerechtigd :

- de personeelsleden die, op de dag van de afsluiting van de kiezerslijsten behoren tot het assisterend academisch personeel;

- de personeelsleden die, tussen de dag van de afsluiting van de kiezerslijsten en de dag van de verkiezingen, voor het eerst of opnieuw aan de Universiteit Gent aangesteld worden en behoren tot het assisterend academisch personeel.

Deze stemgerechtigde leden van het assisterend academisch personeel worden ingedeeld in 2 kiesomschrijvingen :

- de kiesomschrijving van de faculteitengroep van de alfa-wetenschappen, omvattende de faculteiten van de Letteren en Wijsbegeerte, de Rechtsgeleerdheid, de Economische Wetenschappen, de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen en de Politieke en Sociale Wetenschappen;

- de kiesomschrijving van de faculteitengroep van de beta-wetenschappen, omvattende de faculteiten van de Wetenschappen, de Geneeskunde, de Toegepaste Wetenschappen, de Diergeneeskunde, de Landbouwwetenschappen en de Farmaceutische Wetenschappen.

De stemgerechtigde leden van het assisterend academisch personeel zijn enkel stemgerechtigd, voor de kiesomschrijving waartoe de faculteit of het daarmee gelijkgesteld orgaan behoort waaraan zij aangesteld zijn.]

( B.Vl.R. 13-5-1992)

Art. 3. Voor de verkiezing van de drie vertegenwoordigers van het administratief en technisch personeel en hun opvolgers in de raad van bestuur, zijn stemgerechtigd :

- de personeelsleden die, op de dag van de afsluiting van de kiezerslijsten behoren tot het administratief en technisch personeel;

- de personeelsleden die, tussen de dag van de afsluiting van de kiezerslijsten en de dag van de verkiezingen, voor het eerst of opnieuw aan de Universiteit Gent benoemd of aangesteld worden en behoren tot het administratief en technisch personeel.

Deze stemgerechtigde leden van het administratief en technisch personeel worden ondergebracht in één kiesomschrijving.

Art. 4. Voor de verkiezing van de vier vertegenwoordigers van de studenten en hun opvolgers in de raad van bestuur, zijn stemgerechtigd de personen die, op de dag van de afsluiting van de kiezerslijsten, ingeschreven zijn op de rol van de studenten van de Universiteit Gent.

Deze stemgerechtigde leden van de studenten worden ondergebracht in één kiesomschrijving.

Art. 5. [§ 1. Voor de scholen, instituten, interfacultaire centra, departementen of alle andere met de faculteiten gelijkgestelde organen bepaalt de raad van bestuur tot welke kiesomschrijving, zoals bedoeld in de artikelen 1 en 2, zij behoren.

§ 2. In geval van cumulatie in verschillende kiezersgroepen van titels, functies of hoedanigheden in hoofde van eenzelfde kiezer, wordt de kiezersgroep waartoe deze kiezer behoort bepaald door de volgende afdalende orde :

- zelfstandig academisch personeel;

- assisterend academisch personeel;

- administratief en technisch personeel;

- studenten.]

(B.Vl.R. 13-5-1992)

HOOFDSTUK II. - De kiezerslijsten

Art. 6. Met het oog op de verkiezing van de leden van de raad van bestuur, stelt de secretaris van de raad van bestuur de kiezerslijsten op.

Voor de studenten worden zij afgesloten op de 31e december van het jaar dat aan de verkiezingen voorafgaat.

Voor de personeelsleden worden zij afgesloten op de 31e maart van het jaar van de verkiezingen.

Art. 7. Deze kiezerslijsten worden minstens veertig dagen vóór de datum der verkiezingen openbaar bekendgemaakt. Te dien einde worden zij neergelegd op de zetel van de verkiezingscommissie, ingesteld bij artikel 27 van dit besluit, en op de secretariaten van de faculteiten.

Binnen de tien dagen na de publikatie van de lijsten, kunnen op de werkdagen door elke persoon die behoort tot één der kiezersgroepen van de Universiteit, eventuele verhalen ingediend worden bij de verkiezingscommissie.

De verhalen moeten neergelegd worden op de zetel van de verkiezingscommissie. Deze doet uitspraak binnen de twintig dagen na de bekendmaking van de lijsten.

HOOFDSTUK III. - De kandidaat-titularissen en de kandidaat-opvolgers

Art. 8. Als vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel of als hun opvolgers zijn verkiesbaar de stemgerechtigde leden van het zelfstandig academisch personeel, zoals bepaald in artikel 1 van dit besluit, die, op de dag van de verkiezing tenminste twee jaar een voltijdse opdracht in de Universiteit Gent vervuld hebben.

De aldus bepaalde verkiesbare leden zijn enkel verkiesbaar voor de kiesomschrijvingen waartoe de faculteit of het daarmee gelijkgesteld orgaan behoort waaraan zij benoemd of aangesteld zijn.

Binnen ieder van die twaalf kiesomschrijvingen is telkens één mandaat te begeven.

Een verkiesbaar lid kan slechts kandidaat-titularis of kandidaat-opvolger zijn voor één van die twaalf kiesomschrijvingen.

Binnen iedere kiesomschrijving wordt in alfabetische volgorde een naamlijst opgesteld van de kandidaat-titularissen en een naamlijst van de kandidaat-opvolgers.

Art. 9. Als vertegenwoordigers van het assisterend academisch personeel of als hun opvolgers zijn verkiesbaar de stemgerechtigde leden van dit personeel, zoals bepaald in artikel 2 van dit besluit, die, op de dag van de verkiezing, tenminste twee jaar een voltijdse opdracht in de Universiteit Gent vervuld hebben.

De aldus bepaalde verkiesbare leden zijn enkel verkiesbaar voor de kiesomschrijvingen waartoe de faculteit of het daarmee gelijkgesteld orgaan behoort waaraan zij benoemd of aangesteld zijn.

Binnen ieder van die twee kiesomschrijvingen is telkens één mandaat te begeven.

Een verkiesbaar lid kan slechts kandidaat-titularis of kandidaat-opvolger zijn voor één van die twee kiesomschrijvingen.

Binnen iedere kiesomschrijving wordt in alfabetische volgorde een naamlijst opgesteld van de kandidaat-titularissen en een naamlijst van de kandidaat-opvolgers.

Art. 10. Als vertegenwoordigers van het administratief en technisch personeel of als hun opvolgers zijn verkiesbaar de stemgerechtigde leden van dit personeel, zoals bepaald in artikel 3 van dit besluit, die, op de dag van de verkiezing, tenminste twee jaar een voltijdse beroepsactiviteit in de Universiteit Gent vervuld hebben.

Art. 11. Als vertegenwoordigers van de studenten of als hun opvolgers zijn verkiesbaar de stemgerechtigde studenten zoals bepaald in artikel 4 van dit besluit, die, in de Universiteit Gent tenminste één jaar regelmatig zijn ingeschreven.

Art. 12. Zowel voor het administratief en technisch personeel als voor de studenten wordt in alfabetische volgorde een naamlijst opgesteld van de kandidaat-titularissen waaraan per kandidaat-titularis de naam van een kandidaat-opvolger gekoppeld is. Een kandidaat-titularis zonder kandidaat-opvolger mag niet op de lijst worden opgenomen.

Art. 13. In geval van cumulatie van titels, functies of hoedanigheden in hoofde van eenzelfde kandidaat in verschillende verkiezingsgroepen is de verkiezingsgroep van die kandidaat bepaald door de volgende afdalende orde :

- zelfstandig academisch personeel;

- assisterend academisch personeel;

- administratief en technisch personeel;

- studenten.

Art. 14. De kandidaturen, zowel van de kandidaat-titularissen als van de kandidaat-opvolgers moeten neergelegd worden op de zetel van de verkiezingscommissie op één van de werkdagen tussen de twintigste en de vijfentwintigste dag na de bekendmaking van de kiezerslijsten.

De kandidaturen worden gedagtekend en ondertekend. Ze moeten de gemakkelijke identificatie toelaten van hun auteurs alsmede van hun aanhorigheid bij één van de verkiezingsgroepen.

Voor de verkiezingen van het administratief en technisch personeel en van de studenten zal de koppeling vermeld worden tussen de kandidaat-titularis en de kandidaat-opvolger.

Er wordt een ontvangstbewijs afgeleverd van de neergelegde kandidaturen.

Art. 15. De kandidaturen worden ad valvas bekendgemaakt uiterlijk de tweede werkdag na verloop van de termijn voor het indienen van de kandidaturen.

Binnen drie werkdagen na deze bekendmaking kan elke kiezer bezwaar indienen bij de voorzitter van de verkiezingscommissie. Deze commissie doet uitspraak binnen vijf werkdagen na de bekendmaking van de kandidaturen.

Art. 16. Indien het aantal regelmatige kandidaat-titularissen en het aantal regelmatige kandidaat-opvolgers van een verkiezingsgroep of van een kiesomschrijving binnen een verkiezingsgroep derwijze zijn dat zonder verkiezingen aan al die kandidaten een mandaat van titularis of van opvolger kan worden toegewezen, dan worden die kandidaat-titularissen en die kandidaat-opvolgers zonder meer door de verkiezingscommissie verkozen verklaard.

HOOFDSTUK IV. - De kiesverrichtingen

Art. 17. De verkiezing van de vertegenwoordigers en de opvolgers van de studenten en van de vertegenwoordigers en de opvolgers van de verschillende personeelsgroepen heeft respectievelijk plaats vóór 15 april en tijdens de tweede helft van de maand september, voorafgaand aan de datum waarop het mandaat van deze leden een aanvang neemt.

Art. 18. De verkiezingen hebben plaats bij geheime stemming. De stem mag niet uitgebracht worden per procuratie of per briefwisseling.

Art. 19. Ieder stemgerechtigd lid van het zelfstandig academisch personeel of van het assisterend academisch personeel van een bepaalde kiesomschrijving mag één stem uitbrengen op een kandidaat-titularis en/of één stem op een kandidaat-opvolger.

Ieder stemgerechtigd lid van het administratief en technisch personeel of van de studenten mag slechts één stem uitbrengen op een kandidaat-titularis met zijn daaraan gekoppelde kandidaat-opvolger.

Art. 20. Met het oog op de verkiezing van de vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel uit de [11] kiesomschrijvingen van de faculteiten, worden de stemgerechtigde leden van deze kiesomschrijvingen elk afzonderlijk samengeroepen door de betrokken decaan.

(B.Vl.R. 13-5-1992)

De kies- en telverrichtingen worden geleid door een bureau bestaande uit :

- een voorzitter, zijnde het oudste stemgerechtigde lid van de kiesomschrijving dat geen kandidaat is;

- twee bijzitters, zijnde de twee jongste stemgerechtigde leden van de kiesomschrijving die geen kandidaat zijn.

Het bureau rangschikt de kandidaat-titularissen en de kandidaat-opvolgers in volgorde van de behaalde stemmen.

Is verkozen de kandidaat-titularis die de meeste stemmen heeft behaald. De kandidaat-opvolgers worden in volgorde van de behaalde stemmen aangeduid als opvolger van een verkozen vertegenwoordiger die zijn mandaat niet kan voleindigen.

Art. 21. [Met het oog op de verkiezing van de vertegenwoordiger van het zelfstandig academisch personeel in de kiesomschrijving 12], de vertegenwoordigers van het assisterend academisch personeel, de vertegenwoordigers van het administratief en technisch personeel en de vertegenwoordigers van de studenten, worden per kiesomschrijving afzonderlijke stembureaus ingericht.

(B.Vl.R. 13-5-1992)

In elk stembureau worden de kiesverrichtingen geleid door een kiesbureau.

Elk kiesbureau is samengesteld uit een voorzitter en drie bijzitters; zij hebben elk een plaatsvervanger. Zij worden allen aangeduid door de verkiezingscommissie; zij behouden hun functies tot op het ogenblik dat de verkiezing waaraan zij hun medewerking verlenen, definitief afgesloten is.

De kandidaten mogen geen deel uitmaken van een stembureau.

Art. 22. [Voor de kiezersgroep van het zelfstandig academisch personeel in de kiesomschrijving 12], de kiezersgroep van het assisterend academisch personeel, de kiezersgroep van het administratief en technisch personeel en de kiezersgroep van de studenten worden één of meer opnemingsbureaus opgericht. Elk bureau is samengesteld uit een voorzitter en drie bijzitters die elk een plaatsvervanger hebben. Zij worden allen aangeduid door de verkiezingscommissie onder dezelfde voorwaarden als de voorzitters en bijzitters van de kiesbureaus.

(B.Vl.R. 13-5-1992)

Art. 23. Voor het bijwonen van de kiesverrichtingen en opnemingen mogen tot vijf werkdagen vóór de verkiezingen de kandidaten op de zetel van de verkiezingscommissie een getuige aanduiden voor elk van de bureaus. De getuigen moeten tot dezelfde kiezersgroep behoren als de kandidaten.

Art. 24. § 1. [Het opnemingsbureau van het zelfstandig academisch personeel voor de kiesomschrijving 12] en de opnemingsbureaus voor de kiezersgroepen van het assisterend academisch personeel rangschikken de kandidaat-titularissen en de kandidaat-opvolgers in volgorde van de behaalde stemmen.

(B.Vl.R. 13-5-1992)

Is verkozen degene onder de kandidaat-titularissen die binnen zijn kiesomschrijving de meeste stemmen heeft behaald. De kandidaat-opvolgers worden binnen hun kiesomschrijving in volgorde van de behaalde stemmen aangeduid als opvolger van de verkozen vertegenwoordiger die zijn mandaat niet kan voleindigen.

§ 2. Het opnemingsbureau van de groep administratief en technisch personeel rangschikt de kandidaat-titularissen met de daaraan gekoppelde kandidaat-opvolgers in volgorde van de behaalde stemmen.

Zijn verkozen de drie kandidaat-titularissen die de meeste stemmen hebben behaald. Enkel de aan die verkozen vertegenwoordigers gekoppelde kandidaat-opvolgers worden als opvolger van hun respectieve titularis aangeduid.

§ 3. Het opnemingsbureau van de groep studenten rangschikt de kandidaat-titularissen met de daaraan gekoppelde kandidaat-opvolgers per faculteit, in de volgorde van de behaalde stemmen.

Zijn verkozen de vier kandidaat-titularissen, die de meeste stemmen hebben behaald en tot verschillende faculteiten behoren.

Indien op dergelijke wijze alle mandaten niet kunnen toegewezen worden, worden de overblijvende mandaten toegewezen aan de kandidaat-titularissen die nog niet werden aangeduid en de meeste stemmen behaalden.

Enkel de aan die verzoeken vertegenwoordigers gekoppelde kandidaat-opvolgers worden als opvolger van hun respectieve titularis aangeduid.

§ 4. Bij gelijke stemmen geschiedt de rangschikking voor het aanduiden van de verkozenen als van de opvolgers als volgt :

a) in de kiesomschrijvingen met het oog op de aanwijzing van de vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel :

1° kandidaat met de grootste anciënniteit als lid van het zelfstandig academisch personeel in de Universiteit met inbegrip van de anciënniteit als lid van het onderwijzend personeel en als lid van het vastbenoemd wetenschappelijk personeel verworven vóór de inwerkingtreding van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap;

2° bij gelijke anciënniteit sub 1° ) : de kandidaat met de grootste anciënniteit als lid van het assisterend academisch personeel; met inbegrip van de anciënniteit als lid van het tijdelijk wetenschappelijk personeel vóór de inwerkingtreding van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap;

3° bij gelijke anciënniteit sub 2° ) : de oudste kandidaat;

b) in de kiesomschrijving met het oog op de aanwijzing van de vertegenwoordigers van het assisterend academisch personeel :

1° de kandidaat met de grootste anciënniteit als lid van het assisterend academisch personeel in de Universiteit, met inbegrip van de anciënniteit als lid van het tijdelijk wetenschappelijk personeel vóór de inwerkingtreding van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap;

2° bij gelijke anciënniteit sub 1° ) : de kandidaat met de grootste anciënniteit als lid van het administratief en technisch personeel in de Universiteit;

3° bij gelijke anciënniteit sub 2° ) : de oudste kandidaat;

c) in de kiesomschrijving met het oog op de aanwijzing van de vertegenwoordigers van het administratief en technisch personeel :

1° de kandidaat met de grootste anciënniteit als lid van het administratief en technisch personeel in de Universiteit;

2° bij nieuwe gelijkheid : de oudste kandidaat;

d) in de kiesomschrijving met het oog op de aanwijzing van de vertegenwoordigers van de studenten :

1° de kandidaat die het grootste aantal studiejaren aan de Universiteit Gent met goed gevolg heeft voltooid;

2° bij nieuwe gelijkheid : de oudste kandidaat.

HOOFDSTUK V. - De proclamatie van de uitslagen

Art. 25. Na de regelmatigheid van de kiesverrichtingen en opnemingen te hebben nagezien, proclameert de verkiezingscommissie ten laatste de eerste werkdag na de verkiezingen, de uitslagen van de verkiezing.

Zij maakt de namen van de verkozenen bekend of verklaart, in voorkomend geval, dat de verkiezing nietig is. In beide gevallen maakt zij bekend :

- het aantal kiezers die aan de verkiezing hebben deelgenomen;

- het aantal geldige bulletins;

- het aantal blanco of nietige bulletins;

- het door elke kandidaat-titularis en kandidaat-opvolger behaalde aantal stemmen.

Art. 26. Wanneer de verkiezing nietig is, worden de verrichtingen hervat binnen de veertien dagen die volgen op de dag van de proclamatie van de nietigverklaring.

HOOFDSTUK VI. - De verkiezingscommissie

Art. 27. De verkiezingscommissie is samengesteld uit de rector, voorzitter, de vice-rector, ondervoorzitter, en vier leden : één lid van het zelfstandig academisch personeel, één lid van het assisterend academisch personeel, één lid van het administratief en technisch personeel en één student; elk van deze vier leden heeft een plaatsvervanger. De Commissaris van de Vlaamse Regering woont van rechtswege de vergaderingen van de verkiezingscommissie bij.

De leden van de raad van bestuur, die tot een bepaalde groep behoren, wijzen de vertegenwoordiger en de plaatsvervanger van die groep aan.

Zij mogen noch lid van de raad, noch kandidaat, noch effectief of plaatsvervangend lid van een kies- of opnemingsbureau zijn.

Art. 28. Het secretariaat van de verkiezingscommissie wordt verzekerd door de secretaris van de raad van bestuur.

Art. 29. Voor de toepassing van dit reglement en in uitvoering van artikel 52 van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, worden de krachtens artikel 181 van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap niet bij het zelfstandig academisch personeel gerangschikte leden van het vastbenoemd wetenschappelijk personeel, geacht tot het zelfstandig academische personeel te behoren.

Voor de nog niet gerangschikte leden van het vastbenoemd wetenschappelijk personeel op 31 maart 1992, worden voor het afsluiten van de kiezerslijsten op deze datum in het kader van de verkiezing van de leden van de raad van bestuur in de tweede helft van de maand september 1992, deze leden van het vastbenoemd wetenschappelijk personeel geacht tot het zelfstandig academisch personeel te behoren.

[Met het oog op de opstelling voor de eerste maal van de kiezerslijsten in uitvoering van onderhavig reglement bepaalt de raad van bestuur voor elk van de leden van het zelfstandig academisch personeel die op 31 maart 1992 benoemd of aangesteld zijn bij de Faculteit van de Rechtsgeleerdheid of de School voor Criminologie tot welke kiesomschrijving zij behoren, hetzij tot de kiesomschrijving 2, zijnde die van de Faculteit van de Rechtsgeleerdheid, hetzij tot de kiesomschrijving 11, zijnde deze van de Faculteit van de Politieke en Sociale Wetenschappen.]

( B.Vl.R. 13-5-1992)

Art. 30. De leden van de raad van bestuur verkozen bij toepassing van dit besluit treden in functie op de eerste oktober die volgt op de datum van hun verkiezing.

Indien de verkiezingen die plaatsvinden in de tweede helft van september nietig worden verklaard treden de leden die na herverkiezing verkozen werden in functie onmiddellijk na de proclamatie van die herverkiezingen.

Art. 31. Zes vertegenwoordigers paritair verdeeld tussen de werkgevers en werknemers worden aangeduid door de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen en vier vertegenwoordigers worden aangeduid door de Vlaamse Raad. De voorzitter van de raad van bestuur neemt het initiatief tot aanduiding van deze vertegenwoordigers.

Art. 32. De verkiezingscommissie treft alle nodige maatregelen voor het goede verloop van de verkiezingen om de vrijheid van de kiezers en de geheimhouding van de stemmen te waarborgen.

Zij stelt haar huishoudelijk reglement op en bepaalt de regelen betreffende de werking van de kies- en opnemingsbureaus.

Zij bepaalt de data en uren van de verkiezingen voor elke kiezersgroep of kiesomschrijving; zij stelt de modaliteiten vast voor het indienen van de kandidaturen, de oproeping van de kiezers alsmede de vorm van de kiesbulletins en de wijze waarop de stemmen worden uitgebracht.

HOOFDSTUK VII. - Slotbepaling

Art. 33. Indien, wegens het ontbreken of niet voordragen van kandidaten, de verkiezing of de aanduiding van sommige vertegenwoordigers en hun opvolgers niet heeft kunnen plaatshebben, dan wordt de raad van bestuur geacht geldig te zijn samengesteld.