OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende de procedure en de vorm voor de gelijkstelling van de diploma's van een wetenschappelijke graad met de diploma's van een academische graad.

  • goedkeuringsdatum
    15 OKTOBER 1996
  • publicatiedatum
    B.S.25/10/1996
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse regering,

Gelet op artikel 201 van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij decreet van 8 juli 1996 betreffende het onderwijs VII;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 23 juli 1996;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder :

1° "universiteiten" : de universiteiten bedoeld in het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

2° "wettelijke graad" : het diploma uitgereikt door de universiteiten voor 1 oktober 1991 en bekrachtigd door de bijzondere commissie belast met het bekrachtigen van de universitaire diploma's volgens de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd op 31 december 1949.

3° "wetenschappelijke graad" : elk diploma van de tweede cyclus en elk diploma van doctor op proefschrift, uitgereikt door de universiteiten voor 1 oktober 1991, dat geen wettelijke graad is maar dat overeenstemt met een wettelijke graad.

4° "academische graad" : het diploma van een academische opleiding, uitgereikt door de universiteiten en bekrachtigd met een graad bedoeld in artikel 7, tweede lid of artikel 8bis, tweede lid van het voornoemde decreet van 12 juni 1991.

Art. 2.

§ 1. Elke wetenschappelijke graad, die overeenstemt met een wettelijke graad, komt in aanmerking voor een gelijkstelling met een overeenstemmende academische graad.

§ 2. De aanvrager dient het verzoek schriftelijk in voor 31 december 2001. Dit verzoek tot gelijkstelling bevat de volgende bijlagen :

1°één éénsluidend verklaard afschrift van het diploma;

2°één overzicht van de opleidingsonderdelen per studiejaar met de beoordelingen en hun studieomvang;

3°één exemplaar van de eventuele eindverhandeling of proefschrift;

4°één afschrift van de eventuele beslissing van het universiteitsbestuur die de aanvrager toelating, vrijstellingen en/of verkorting van studieduur verleende.

Art. 3.

De volgende elementen worden onderzocht :

1° de ontvankelijkheid van het verzoek;

2° de voldoende overeenstemming van de wetenschappelijke graad met een academische graad aan de hand van de studieomvang.

Art. 4.

De Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs of zijn gemachtigde beslist of de wetenschappelijke graad wordt gelijkgesteld met een academische graad.

Deze beslissing wordt medegedeeld binnen de veertig dagen na ontvangst van het verzoek op voorwaarde dat het verzoek alle bijlagen bevat opgesomd in artikel 2, § 2.

Art. 5.

De beslissing houdende de gelijkstelling van de wetenschappelijke graad met de academische graad wordt vergezeld van een gelijkstellingsattest, dat ten minste vermeldt :

1° de volledige benaming van de wetenschappelijke graad;

2° de datum van uitreiking;

3° de officiële benaming van de uitreikende universiteit;

4° de volledige voornaam, naam, geboortedatum en -plaats van de houder van de wetenschappelijke graad;

5° de benaming van de academische graad waarmee de wetenschappelijke graad wordt gelijkgesteld.

Het gelijkstellingsattest wordt bekleed met het zegel van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 6.

De Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs of zijn gemachtigde draagt zorg voor een jaarlijkse externe verslaggeving ten behoeve van de Vlaamse regering en de universiteiten.

Art. 7.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1996.

Art. 8.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.