Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanvulling van de cumulatieregelgeving in het universitair onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    16 FEBRUARI 1993
  • publicatiedatum
    B.S.08/06/1993
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977, inzonderheid op artikel 77, § 5, tweede lid;

Gelet op het protocol van 21 oktober 1992 waarin de conclusies zijn neergelegd van de onderhandelingen gevoerd tussen de Vlaamse Regering en de representatieve vakorganisaties in het kader van Sectorcomité X;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Voor het toepassen van artikel 77 van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977, wordt een lid van het academisch personeel van een universiteit geacht een hoofdberoep als zelfstandige uit te oefenen, als de universiteit vaststelt dat het lid in het jaar dat voorafgaat aan het academisch jaar waarop de cumulatie betrekking heeft, uit hoofde van zijn zelfstandige activiteit een vastgesteld netto-belastbaar inkomen heeft waarvan het bedrag gelijk is aan of hoger dan het aanvangssalaris van de schaal 501. Dit normbedrag wordt aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het wordt verminderd met de forfaitair bepaalde beroepskosten.

Art. 2.

Als de bedrijfsinkomsten uit activiteiten uitgeoefend als zelfstandige het normbedrag bepaald krachtens artikel 77, § 5, 2de lid, van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977 overschrijden, kan het universiteitsbestuur bij gemotiveerd besluit vaststellen dat die activiteiten uitgeoefend door een lid van het wetenschappelijk, onderwijzend of academisch personeel als zelfstandige, geen hoofdberoep uitmaken. Deze vaststelling gebeurt in afwijking van elke andere procedure tot vaststelling hiervan door de overheid.

Art. 3.

§ 1. Artikel 1 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1992.

§ 2. Art. 2 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1979.

Art. 4.

De Vlaamse minister bevoegd voor het Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.