Wet betreffende het onderwijs. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    21 JUNI 1985
  • publicatiedatum
    B.S.06/07/1985
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

...

HOOFDSTUK IV. - Bepalingen tot wijziging van sommige wetten betreffende het universitair onderwijs

...

Afdeling VII. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 53.

Het verslag bedoeld in artikel 21, § 8, van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, zoals gewijzigd bij deze wet, wordt voor de eerste maal gepubliceerd voor het begin van het academiejaar 1986-1987.

Art. 54.

Bij ontstentenis van de organen voorzien in artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, zoals gewijzigd door deze wet, blijven de organen die voorzien waren voor de inwerkingtreding van deze wet, hun bevoegdheden uitoefenen tot uiterlijk 1 oktober 1986, op welke datum de raad van beheer alle ter zake nodige beslissingen dient te hebben genomen.

Art. 55.

Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 oktober 1985 met uitzondering van artikel 51, dat gevolg heeft met ingang van 30 september 1982.