OPGEHEVEN : Wet tot wijziging van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, gewijzigd door de wet van 9 april 1965 houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie en van de wet van 5 juli 1920 tot toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de Staatsuniversiteiten Gent en Luik. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    24 MAART 1971
  • publicatiedatum
    B.S.16/09/1971
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Wet 21-6-1985 - B.S. 6- 7-1985

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

...

Art. 14.

[...]

Wet van 21-6-1985

Art. 15.

...

Art. 16.

De gewezen rectoren, vice-rectoren, ondervoorzitters en secretarissen van de raad van beheer kunnen worden gemachtigd tot het voeren van de eretitel van hun ambt.

...