OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling, voor de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, van de berekeningswijze van de studiepunten en van de minimale voorwaarden van overdracht van examencijfers en van de voorwaarden voor het aanvullen van een jaarprogramma met opleidingsonderdelen van een volgend jaarprogramma.

  • goedkeuringsdatum
    03 JUNI 1992
  • publicatiedatum
    B.S.28/07/1992
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

B.Vl.R. 8-3-1995 - B.S. 23-6-1995

B.Vl.R. 6-7-2001 - B.S. 3-1-2002

Decr. 14-2-2003 - B.S. 1-7-2003

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 13, 45 en 53;

Gelet op het advies van de Vlaamse Interuniversitaire Raad gegeven op 31 maart 1992;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op voorstel van de Gemeenschapsminister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.

In dit besluit wordt verstaan onder :

1° decreet : het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap;

2° studiejaar : een structuuronderdeel van een opleiding omvattend een samenhangend geheel van ten minste 1.500 en ten hoogste 1.800 uren onderwijs- of andere studieactiviteiten;

3° voltijds jaarprogramma : een deel van een opleidingsprogramma, dat het programma van één studiejaar uitmaakt;

4° deeltijds jaarprogramma : een helft van een jaarprogramma;

5° opleidingsonderdeel : een deel van een voltijds/deeltijds jaarprogramma waarvoor één examencijfer kan worden toegekend;

6° vrijstelling : de ontheffing van een opleidingsonderdeel uit een opleidingsprogramma, op grond van eerder met goed gevolg afgelegde examens;

7° overdracht van examencijfer : de overdracht van een examencijfer naar een latere deliberatieperiode van hetzelfde academiejaar of naar het eerstvolgend academiejaar waarin een inschrijving genomen wordt;

8° normstudent : het begrip dat het geheel van afspraken omvat over de student, die alle kenmerken inzake voorkennis, begaafdheid, motivatie en studiehabitus vertoont van de doelgroep waarop de programmering van een opleiding is gericht;

9° studietijd : de in uren weergegeven tijd die van de normstudent gevergd wordt voor de onderwijs- en studieactiviteiten van een opleidingsprogramma of een deel daarvan;

10° studiepunt : de eenheid waarmee op grond van de studietijd de omvang van elk opleidingsonderdeel in een opleidingsprogramma of studiejaar wordt uitgedrukt;

11° studieomvang : het aantal studiepunten toegekend aan een opleidingsprogramma of een studiejaar. Uitgedrukt in uren bedraagt de studieomvang van een studiejaar ten minste 1.500 en ten hoogste 1.800 uren;

12° slagen voor een voltijds/deeltijds jaarprogramma : het met goed gevolg afleggen van de examens van een voltijds/deeltijds jaarprogramma verminderd met de opleidingsonderdelen waarvoor vrijstelling werd verleend.

HOOFDSTUK II. - Toekennen van studiepunten aan studiejaren en opleidingsonderdelen

Art. 2.

De studieomvang van elk studiejaar bedraagt zestig studiepunten.

Eén studiepunt wordt begroot op 25 tot 30 uren studietijd.

Per opleidingsonderdeel worden uitsluitend hele en ten minste drie studiepunten toegekend.

Voor elk studiejaar wordt de studietijd aangegeven.

Het universiteitsbestuur gaat geregeld de overeenstemming na tussen de begrote en de werkelijke studietijd.

[Art. 2bis.

Het programma van een deeltijdse opleiding [[in de eerste en tweede cyclus]] wordt bepaald door de onderverdeling van het programma van de overeenstemmende voltijdse opleiding in een deel I en een deel II. De studieomvang van een deeltijdse opleiding, uitgedrukt in studiepunten, kan variëren van 28 tot 32 voorzover de studieomvang van de deeltijdse opleiding uitgedrukt in uren onderwijs- en andere activiteiten valt binnen de vork 750-900.]

B.Vl.R. 8-3-1995; [[ ]] B.Vl.R. van 6-7-2001

HOOFDSTUK III. - Examencijfers en overdracht van examencijfers

[...]

Decr. van 14-2-2003

HOOFDSTUK IV. - Samenstelling en studieomvangvan een individueel aangepast voltijds/deeltijds jaarprogramma

Art. 6.

§ 1. Aan de voltijdse/deeltijdse student voor wie door overdracht van examencijfers of door vrijstellingen de studieomvang van zijn voltijds/deeltijds jaarprogramma met ten minste één derde verminderd werd, kan het universiteitsbestuur het volgen van een individueel aangepast voltijds/deeltijds jaarprogramma toestaan.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder individueel aangepast voltijds/deeltijds jaarprogramma verstaan, een voltijds/deeltijds jaarprogramma verminderd met de opleidingsonderdelen waarvoor ofwel vrijstelling werd verleend ofwel overdracht van examencijfers werd toegestaan en dat uitgebreid werd met opleidingsonderdelen uit het volgend voltijds/deeltijds jaarprogramma.

§ 2. De studieomvang van het individueel aangepast voltijds/deeltijds jaarprogramma mag niet groter zijn dan de studieomvang van het voltijds/deeltijds jaarprogramma waaraan de opleidingsonderdelen zijn toegevoegd. In uitzonderlijke gevallen kan hierover door de bevoegde organen van de betrokken instelling anders beslist worden. Het universiteitsbestuur legt in de onderwijsregeling bedoeld in artikel 45 van het decreet hieromtrent nadere regels vast.

HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 7.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1992 met uitzondering van hoofdstuk II dat in werking treedt bij de aanvang van het academiejaar 1993-1994.

Art. 8.

De Gemeenschapsminister van Onderwijs en Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.