OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanvullende maatregelen betreffende de vertegenwoordiging van de personeelsgeledingen in de raad van bestuur van het Limburgs Universitair Centrum nodig om de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel te regelen.

  • goedkeuringsdatum
    09 OKTOBER 1991
  • publicatiedatum
    B.S.03/12/1991
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 28 mei 1971 houdende de oprichting en de werking van het Limburgs Universitair Centrum;

Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 197 en 207;

Op voorstel van de Gemeenschapsminister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De leden van het onderwijzend personeel, het wetenschappelijk personeel, de studenten en het administratief en technisch personeel van het Limburgs Universitair Centrum, in mei 1991 verkozen door de respectieve algemene vergadering overeenkomstig de op dat ogenblik van toepassing zijnde wetgeving, vervullen voor het academiejaar 1991-1992 het mandaat van de leden vermeld in artikel 197, 5° , 6° , 7° en 8° van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, in de raad van bestuur van het Limburgs Universitair Centrum met dien verstande dat de vertegenwoordiging van het academisch personeel vier mandaten telt, behalve indien een verkozen lid van het onderwijzend personeel tijdens het academiejaar 1991-1992 het mandaat van faculteitsvoorzitter vervult en derhalve ambtshalve lid is van de raad van bestuur.

Art. 2.

De raad van bestuur van het Limburgs Universitair Centrum wijst één van de artikel 1 van dit besluit genoemde verkozen leden van het onderwijzend personeel, het wetenschappelijk personeel, de studenten en het administratief en technisch personeel in de raad van bestuur aan als lid van het Vast Bureau voor het academiejaar 1991-1992.

Art. 3.

De raad van bestuur van het Limburgs Universitair Centrum organiseert in mei 1992 de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de personeelsgeledingen en van de studenten overeenkomstig het nieuwe stelsel bepaald in artikel 197 van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 4.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1991.

Art. 5.

De Gemeenschapsminister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.